• BVD Advocaten

Spieken in de mailbox van je ex

Door het huwelijk word je verplicht om in elkaars levensonderhoud te voorzien. Deze verplichting gaat ook door na de beëindiging van het huwelijk. De grondslag voor deze onderhoudsverplichting is de lotsverbondenheid die door het huwelijk is ontstaan.

GRIEVEND Het is mogelijk dat aan die lotsverbondenheid een einde komt, maar dat is niet snel het geval. Er moet dan sprake zijn van ernstig wangedrag van de alimentatiegerechtigde jegens de alimentatieplichtige. Dit gedrag moet zodanig grievend zijn dat van een gewezen echtgenoot in redelijkheid niet of niet ten volle kan worden gevergd aan het levensonderhoud van de ander bij te dragen. Daarbij wordt met name gekeken welke uitwerking de betrokkene gedraging van de alimentatiegerechtigde op de alimentatieplichtige heeft. Er moet dan sprake zijn van bijvoorbeeld ernstige mishandeling, stalking, smaad of andere vormen van ernstige misdragingen.

Onlangs mocht de rechtbank Den Haag oordelen over een zaak waarin de man meende dat zijn ex-vrouw zulk grievend gedrag had vertoond, dat dit tot een einde van zijn alimentatieplicht diende te leiden. Wat was er gebeurd? De vrouw had ingelogd op het e-mail account van haar ex-man. Zij trof daar e-mailberichten in aan, waaruit bleek dat de man producten van zijn werkgever heeft doorverkocht en de opbrengst heeft gehouden. De vrouw heeft deze e-mailberichten doorgestuurd naar de werkgever van de man. Hij is vervolgens ontslagen. De man was van mening dat onder deze omstandigheden niet van hem gevergd kon worden dat hij nog partneralimentatie zou betalen. Hij vond dat door het grievende gedrag van de vrouw geen sprake meer was van lotsverbondenheid.

EINDE LOTSVERBONDENHEID? De vrouw erkende dat zij de e-mailberichten heeft doorgestuurd aan de voormalige werkgever van de man. De rechtbank is hier heel duidelijk over. De rechtbank vindt dit gedrag van de vrouw grievend. Desondanks meent de rechtbank echter dat dit nog geen reden is om de alimentatie te beëindigen. Dit onder meer omdat het een eenmalige handeling betrof. Daarbij acht de rechtbank van belang dat de vrouw de man niet valselijk heeft beschuldigd, maar dat de man daadwerkelijk producten van zijn werkgever heeft doorverkocht en de opbrengst zelf heeft gehouden. Tot slot bleek op de zitting dat het ontslag van de man op staande voet uiteindelijk is omgezet in een beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling overleg, zodat de man aanspraak kon maken op een WW uitkering. De schade van de handeling van de vrouw was daardoor ook minder ingrijpend dan in eerste instantie werd gedacht. Om al deze redenen is de rechtbank van oordeel dat de lotsverbondenheid tussen partijen niet is vervallen.

De vrouw kroop hiermee mee dus door het oog van de naald. Zou er sprake geweest zijn van een valse melding, dan was naar alle verwachting de alimentatie wel beëindigd. Hieruit blijkt maar weer eens dat er wel heel wat moet gebeuren voordat de rechtbank bepaalt dat er geen alimentatieplicht meer is.

mr. Natasja Barské - Gelling

Dit artikel wordt u aangeboden door BVD advocaten. Nieuweweg 40-42, 3905 LN Veenendaal. Contact: barske@bvd-advocaten.nl. Info: www.bvd-advocaten.nl. De echtscheidingslijn van BVD advocaten is tot 21.00 uur 's avonds bereikbaar via 0318-531799. Ook afspraken zijn in de avond mogelijk.