Provincie schrapt veel geplande vierkante meters kantoorruimte

VEENENDAAL Provinciale Staten van de provincie Utrecht hebben unaniem op maandag 1 februari de Thematische Structuurvisie Kantoren (TSK) vastgesteld. Deze structuurvisie is onderdeel van de provinciale aanpak kantorenleegstand.

De vraag naar kantoorruimte is de laatste jaren sterk afgenomen. Niet alleen tijdelijk vanwege de crisis, maar de vraag zal ook in de toekomst verder afnemen als gevolg van nieuwe manieren van werken, aldus de provincie op haar website.

,,Het feit dat de staten unaniem met de TSK hebben ingestemd, laat zien dat de urgentie om als provincie iets aan de toenemende leegstand te doen breed gevoeld wordt´´, aldus gedeputeerde Bart Krol. Met de TSK kondigt de provincie aan dat zij, daar waar nodig, in bestaande bestemmingsplannen die nog nieuwe kantoren mogelijk maken zal gaan snijden. Hiervoor gebruikt de provincie een inpassingsplan. Deze voorgenomen reductie van zogenoemde plancapaciteit staat per locatie beschreven in de TSK. ,,Deze provinciale ingreep is nodig om het aanbod voor de komende jaren af te stemmen op de toekomstige vraag en ervoor te zorgen dat er niet nog meer kantoren gebouwd worden waar simpelweg geen behoefte aan is´´, zegt Krol.

In de provincie Utrecht staat 1,2 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg, maar liefst 19 procent van de totale kantorenvoorraad. Ondanks de leegstand kan volgens de regels van bestemmingsplannen in de provincie Utrecht nog maximaal 4,3 miljoen vierkante meter nieuwe kantoorruimte worden bijgebouwd. De meeste van deze bestemmingsplannen zijn gebaseerd op vastgoedprogramma's uit de tijd dat iedereen nog overtuigd was van aanhoudende groei op de kantorenmarkt. Met de TSK wordt reductie van deze plancapaciteit voorzienbaar gemaakt. De TSK beschrijft per locatie met plancapaciteit tot hoeveel plancapaciteit in een inpassingsplan zal worden gereduceerd.

VEENENDAAL Volgens het Kantorenmarktonderzoek 2015 is de behoefte aan toe te voegen kantoorruimte tot en met 2027 op de locatie De Batterijen 7.000 vierkante meter. Tegenover deze vraag staat een geraamde plancapaciteit van 34.978 vierkante meter. De provincie zal de plancapaciteit op De Batterijen daarom reduceren tot ten minste 7.000 vierkante meter.

De behoefte aan kantoorruimte tot en met 2027 op de locatie Faktorij/De Vendel is volgens het onderzoek 5.000 vierkante meter. Tegenover deze vraag staat een geraamde plancapaciteit van 30.764 vierkante meter. De provincie zal de plancapaciteit reduceren tot ten minste 5.000 vierkante meter.

Door het beperken van nieuwbouw hoopt de provincie dat bestaande kantoorlocaties in gebruik blijven en geïnvesteerd wordt in de kwaliteit ervan. De provincie ondersteunt gemeenten en marktpartijen in de transformatie of renovatie van kantoorgebouwen op pand- en gebiedsniveau. Hiervoor is een netwerk van gemeentelijke 'kantorenloodsen' en een provinciale kantorencoach in het leven geroepen. Om informatie uit te wisselen en marktpartijen te inspireren is de website www.utrechttransformeert.nl gelanceerd.