• Ted Walker

'Zorg voor Veenendaal en voor elkaar'

VEENENDAAL Marco Verloop is voor de derde maal lijsttrekker van de SGP. ,,Wij gaan meer Veenendalers dan alleen onze traditionele achterban enthousiasmeren", zegt hij.

Gerard van Wijk

Met dat doel is een verrassend digitaal verkiezingsprogramma ('SGP: Goed voor Veenendaal') met een negental speerpunten online gezet. Het verbaast niet dat nogal wat van deze speerpunten deel uitmaken van de portefeuille van Verloop, die opgaat voor een derde raadsperiode als wethouder.

ECONOMIE ,,Wij hebben de afgelopen vier jaar sterk ingezet op economie. Een goed lopende economie draagt de maatschappij en ook de sociale samenhang. Werk is waardevol voor de welvaart én het welzijn van de mensen. Wij hebben ons ook sterk gemaakt voor Winkelstad Veenendaal en voor ICT, op weg naar een ICT-campus. Daar hebben we actief een bijdrage aan geleverd. Verder is een gedegen financieel beleid één van onze speerpunten. ,,De financiën zijn in Veenendaal structureel op orde.”

De SGP gaat volgens Verloop voor zorg op maat. ,,In Veenendaal is de zorgvraag uitgangspunt. Daarnaast is er ruimte voor identiteitsgebonden zorg.” De partij gaat voor een groene, schone en gezonde gemeente. Daarbij speelt het rentmeesterschap een belangrijke rol. ,,We moeten verantwoord omgaan met de schepping en de volksgezondheid.”

INSPIRATIEBIJEENKOMST ,,Wij hebben als SGP het initiatief genomen voor een inspiratiebijeenkomst over groen. Wij vinden dat er geïnvesteerd moet worden in de leefomgeving, dat is belangrijk voor Veenendaal en voor het welzijn van de inwoners. De plannen voor duurzaam bouwen en duurzame energievoorzieningen om vervuiling en uitputting van grondstoffen te voorkomen, zijn concreet. Ook de kwaliteit van de bedrijventerreinen is belangrijk, dat draagt bij aan een goed vestigingsklimaat.”

Verloop herinnert eraan dat het gemeentelijk servicenummer 538538 tot stand is gekomen dankzij een initiatief van de SGP. ,,Er is een onderzoek gedaan en daaruit bleek de behoefte aan een gemeentelijk meldpunt. Daar wordt goed gebruik van gemaakt.”

ZORG De zorg is een ander aandachtspunt, daar heeft de partij zich met andere fracties voor ingespannen. ,,Belangrijk is dat mensen het zo lang mogelijk thuis kunnen redden, daar hechten wij aan. Omdat de mensen dat zelf ook willen. Als het echt niet anders kan moeten er voorzieningen zijn waar deze mensen naar toe kunnen.”

VITAAL VEENENDAAL Wat de komende vier jaar na de raadsverkiezingen betreft ziet Verloop voor zijn partij de prioriteiten in dezelfde lijn als in de nu aflopende raadsperiode. ,,We blijven aandacht houden voor goede, passende zorg en ook voor identiteitsgebonden zorg. We zijn tevreden met wat we bereikt hebben. Binnen onze integrale visie blijft een vitaal Veenendaal belangrijk en verder moeten de ICT-activiteiten worden uitgewerkt. Duurzaamheid is het thema voor de toekomst, een circulaire economie, hergebruik voor artikelen. Daar speelt ons rentmeesterschap weer een rol, de wereld als Gods schepping.”

RUSTDAG De zondag als rustdag, daar zal de SGP zich voor in blijven spannen. Daar zijn volgens Verloop meerdere argumenten voor: religieuze maar ook economische, sociale en maatschappelijke. Digitalisering, het verbeteren van mobiliteit, staat hoog op de agenda. ,,Voorzieningen thuis op zorggebied en domotica, op afstand bedienen, we kunnen er straks niet meer buiten.”

We krijgen ook te maken met steeds meer informatiestromen. ,,De digitalisering is aan de ene kant positief, maar er zit ook een bedreigende kant aan waardoor er inbreuk op de privacy kan worden gemaakt.”

Verloop noemt bereikbaarheid, voor inwoners en bedrijven, belangrijk . Het gaat om mobiliteit en tevens de leefbaarheid van omwonenden en daar dient in geïnvesteerd te worden. Hij noemt als speerpunt ook de verantwoordelijke samenleving.

VERANTWOORDELIJKHEID ,,Goed voor elkaar, zie om naar elkaar. We staan voor een samenleving waarin iedereen zoveel als mogelijk is zijn eigen verantwoordelijkheid kent en neemt en daarbij verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf en zijn gedrag, voor zijn medemens, voor de schepping en voor de - lokale – samenleving.”

INTEGER De lijsttrekker van de SGP bepleit een zichtbare en integere overheid. ,,De gemeentelijke organisatie is er voor de samenleving, wij zijn voor heldere communicatie en uitwisseling, elkaar aanspreken en aangesproken worden. Bestuurders moeten eerlijk en oprecht bereid zijn verantwoording af te leggen en op een respectvolle en eervolle wijze het politieke debat voeren.”