• Veens Welzijn

Veens Vrijwilligers Platform luidt noodklok

VEENENDAAL  In Veenendaal is geen sprake van een goed vrijwilligersbeleid. Dat zegt een vijftal bestuursleden van vrijwilligersorganisaties en leden van het Veens Vrijwilligers Platform. Zij hebben aan de vooravond van de raadsverkiezingen en de vorming van een nieuwe coaltie alle politieke partijen een pamflet gestuurd waarin zij hun zorgen verwoorden.

Gerard van Wijk

Er wordt onder meer aanbevolen dat vanuit de gemeente moet worden gezorgd voor een duidelijke regierol. ,,Een beleid dat samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties bevordert. Het vraagt om een nieuwe houding en ondersteuning vanuit de overheid."

De ondertekenaars van het pamflet vinden het van groot belang dat in het nieuwe raads- of collegeprogramma voorstellen worden opgenomen om tot een goed vrijwilligersbeleid te komen. ,,Door het ontbreken daarvan is onder meer het proces rond de Toekomstagenda niet goed verlopen en heeft het ingrijpen van de gemeenteraad met een financiële injectie een groot deel van het vrijwilligerswerk moeten redden voor een periode van vier jaar. Er dient echter een structurele visie met bijbehorend budget te komen." Vrijwilligerswerk is cruciaal, maar niet gratis, stellen de ondertekenaars vast.

HERIJKING In de komende raadsperiode komt de aanbesteding bij Veens van het vrijwilligerswerk aan de orde. ,,Ook daarvoor is het noodzakelijk om vooraf een duidelijk beeld over het beleid op dit gebied te hebben. De noodzakelijke lokale inbedding in het vrijwilligersnetwerk van de ondersteuning via Veens vraagt om een herijking."

Zonder vrijwilligers zou het hele sociale bouwwerk in elkaar storten, daar is iedereen wel van overtuigd. Vrijwilligers zetten tijd en kennis in voor de samenleving. Vroegtijdige hulp of ondersteuning zorgt ervoor dat mensen niet in zwaardere zorgvoorzieningen terecht komen. Het beleid in Veenendaal is er volgens de ondertekenaars van het pamflet kennelijk van uitgegaan dat vrijwilligerswerk geheel gratis is. ,,Zonder subsidies is het voor veel organisaties niet mogelijk om het waardevolle vrijwilligerswerk uit te voeren."

Er wordt een toenemend appèl gedaan op vrijwilligers. ,,Daarom is het belangrijk om mensen zoveel mogelijk uit te nodigen, te ondersteunen en te verleiden tot het doen van georganiseerd en niet-georganiseerd vrijwilligerswerk. Het creëren van goede randvoorwaarden is daarbij essentieel." Bevorder ook vanuit de organisaties 'online' ondersteuning, bijvoorbeeld digitale hulpverlening door vrijwilligers, is één van de aanbevelingen.