• Aart Aalbers

Raadsprogramma: Het glas halfvol of halfleeg

VEENENDAAL Het is een semantische discussie in de gemeenteraad, waar het concept raadsprogramma van de nieuwe coalitie (ChristenUnie, VVD, ProVeenendaal en SGP) wordt besproken. ,,Wij zien het glas halfvol", zegt wethouder Engbert Stroobosscher, die met zijn coalitiegenoten het programma in elkaar heeft gezet, tot slot. Zijn collega-wethouder Marco Verloop (SGP) vult aan dat ,,het raadsprogramma niet volledig is, het is een praatprogramma op hoofdlijnen."

Gerard van Wijk

De meeste oppositiepartijen (CDA, GroenLinks, PvdA, Denk) hebben laten weten het glas in overdrachtelijke zin als halfleeg te zien: ,,Weinig concreet, weinig ambitieus." Irritatie is bij het college merkbaar wanneer Harold Schonewille (CDA) zijn bijdrage levert. ,,Openheid in woorden, maar niet in de praktijk. We missen de menskant." Verloop is ,,blij verrast door de vele positieve opmerkingen", maar de woorden van de CDA'er vallen bij hem verkeerd. Hij herinnert eraan dat het in veel gevallen ,,voortborduren is op het beleid in de afgelopen jaren." En van het vorige college maakte het CDA deel uit.

INSPANNING ,,Dat kan zo zijn", zegt Schonewille, ,,maar waar staat geschreven dat een partij niet kritisch meedenkend zou mogen zijn." ,,Bij dansen wordt veel gedraaid", aldus Schonewille, in het dagelijks leven directeur van een muziek-, dans- en theaterschool. ,,Dit is geen draai van het CDA. Dualisme vraagt om een continue inspanning van de coalitie."

HALFVOL OF HALFLEEG Het is in het algemeen een discussie zonder vuurwerk. Veel zaken worden uitgewerkt in de programmabegroting. Afgezien van de uitspraken over een halfvol of een halfleeg glas is in deze vergadering, waarin het nieuwe college wordt beëdigd en geïnstalleerd, de gewenste gunfactor opvallend aanwezig. Van de elf amendementen, ingediend door GroenLinks, PvdA en Denk, worden er acht unaniem door de raad aangenomen. Dat is een opvallende score, die weliswaar tot stand komt nadat het college zich er met wat kleine correcties akkoord mee verklaarde. Er wordt dan ook in eerste instantie niet om geld gevraagd. Zo gaat bij een amendement de laatste zin eruit en wordt bij een ander amendement 'dit jaar' vervangen door 'zo spoedig mogelijk als de zorgvuldigheid het toestaat'.

JONGEREN In het raadsprogramma wordt enkel over kerken gesproken, maar er zijn meerdere religies. Dat wordt aangepast. De gemeente spreekt uit dat een goede stage na de opleiding jongeren de kans biedt om succesvol uit te stromen naar de arbeidsmarkt. Jongeren mogen niet de dupe worden van uitsluiting. Kinderarmoede zou in Veenendaal niet meer voor mogen komen. Kinderen die in armoede opgroeien, hebben een slechte start en dat kan belemmeringen opwerpen om voldoende in de samenleving te participeren. Er is ook een aanvulling van het raadsprogramma voor wat betreft vrijwilligers en mantelzorgers.

DUURZAAMHEID Een adequate ondersteuning en structurele toerusting van hen is essentieel, evenals de vrijwilligersorganisaties. De ambities op het gebied van duurzaamheid worden aangescherpt. Omdat verduurzamen niet alleen gaat over energie, maar ook over natuur, ruimtelijke ordening, afval en circulaire economie. Er wordt ook ruimte gemaakt voor dieren en insecten. De gemeente stimuleert de aanleg van natuurvriendelijke tuinen, bermen en groenstroken worden insect- en vogelvriendelijk ingericht en beheerd. Halfvol of halfleeg, in de praktijk is een halfvol glas tevens halfleeg.