• Raad Veenendaal/Twitter

Portefeuilles nieuw collegevastgesteld

VEENENDAAL De portefeuilleverdeling van het nieuwe college van burgemeester en wethouders is definitief vastgesteld. De wethouders werden donderdagavond in de raadsvergadering geïnstalleerd en deze week kwam het nieuwe college voor het eerst bij elkaar.

Burgemeester Piet Zoon heeft onder andere openbare orde en veiligheid, bestuurlijke organisatie, communicatie, voorlichting en mediabeleid, intergemeentelijke samenwerking (onder andere FoodValley), integrale toezicht en handhaving en promotie in zijn portefeuille.

Wethouder Engbert Stroobosscher is verantwoordelijk voor onder andere ruimtelijke ordening en ontwikkeling, ruimtelijke projecten, grondzaken en –exploitatie, volkshuisvesting, stadsbeheer en openbare ruimte, verkeer en vervoer en hoogspanningslijn.

Wethouder Dylan Lochtenberg gaat zich onder andere bezig houden met economie, Winkelstad Veenendaal, parkeren, werk en inkomen, coördinatie nieuwkomers, cultuur en recreatie en evenementen.

Wethouder Marco Verloop heeft onder meer financiën, controle sociaal domein, informatiesamenleving, digitalisering en ICT, energietransitie, circulaire economie, duurzaamheid en milieu, onderwijs en bedrijfsvoering in zijn portefeuille.

Wethouder Martijn Beek krijgt de komende jaren onder andere jeugd, participatie, Wmo, Welzijn, sport, volksgezondheid en wijkgericht werken onder zijn hoede.