• ANP PHOTO XTRA LEX VAN LIESHOUT

Volgend jaar plan aanpak aardgasvrije wijken

VEENENDAAL In Veenendaal wordt volgend jaar een keuze gemaakt van de wijken waarvoor de komende jaren een plan van aanpak voor aardgasvrij wordt opgesteld. Begonnen wordt in de wijk Franse Gat. Daar zijn de voorbereidingen in volle gang voor herinrichting, waarbij zowel de woningen als de openbare ruimte worden aangepakt. Hierbij zijn de gemeente en Patrimonium woonservice betrokken.

In het kader van het eerder vastgestelde plan om Veenendaal uiterlijk in 2035 energieneutraal te maken komt er volgend jaar een energietransitieplan met een warmte kansenkaart. In de door het college aan de raad aangeboden programmabegroting 2019-2022 staat het voorstel om de komende vier jaar één miljoen euro per jaar beschikbaar te stellen voor nieuwe duurzaamheidsleningen. Ook in de verduurzamening van het gemeentelijk vastgoed wordt geïnvesteerd: 125.000 euro volgend jaar en vanaf 2020 per jaar 250.000 euro. In regionaal verband worden de mogelijkheden voor opwekking van duurzame energie onderzocht.

Er is ook aandacht voor het onderhoudsniveau van woonwijken en bedrijventerreinen. Er komt voor de komende vier jaar in totaal 860.000 euro beschikbaar, waarvan drie ton volgend jaar omdat er nog een inhaalslag moet worden gemaakt. Bij een vorige bezuinigingsronde is op het onderhoudsniveau bezuinigd. Aandacht is er verder ook voor het vergroenen van zowel gemeentelijk als particulier terrein en het afkoppelen van regenwater, waarvoor een stimuleringsmaatregel in het leven is geroepen. Voor het versterken van de groenstructuur, met name bomen, komt jaarlijks één ton beschikbaar. De ambitie van de gemeente is om nog in de huidige raadsperiode over te gaan tot vergroening van ten minste één bedrijventerrein.