• Aart Aalbers

'Voldoende seniorenwoningen per wijk'

VEENENDAAL Er is de komende jaren in Veenendaal behoefte aan 600 voor senioren geschikte woningen en 230 intramurale zorgplaatsen. Dat blijkt uit het rapport ouderenhuisvesting. De toenemende vergrijzing zorgt voor een toenemende behoefte. Voor senioren geschikte woningen hebben minimaal één slaapkamer en een badkamer gelijkvloers, bereikbaar zonder trap, een appartementencomplex moet dus een lift hebben.

Gerard van Wijk

Onder intramurale zorgplaatsen wordt verstaan het verlenen van zorg binnen de ruimten van een zorgverlenende instelling. Van de 600 benodigde woningen tot 2030 zijn er nu 268 gepland. Een deel wordt toegevoegd in de sociale sector, een ander deel wordt door de commerciële woningmarkt ingevuld. Op vrijkomende schoollocaties kunnen 70 wooneenheden komen, ofwel 50 woningen en 20 appartementen. Blijft over 262 wooneenheden: 140 appartementen en 122 woningen.

,,Hiervoor een gewenste verdeling per wijk gemaakt zodat in 2030 voldoende passende woonruimte voor senioren in Veenendaal aanwezig is. Vanaf 2018 gaan we voor drie jaar intensief inzetten op taken en visie op wonen, welzijn en zorg per wijk."

Bedoeling is dat de gemeente met bewoners en zorgpartijen de behoefte aan zorg, voorzieningen, woningen en openbare ruimte gaat bepalen. Dat is nodig omdat het aantal 65 plussers landelijk toeneemt van tegen de drie miljoen nu tot 4,7 miljoen in 2041. Deze tendens is, uiteraard, ook in Veenendaal zichtbaar. Er is een stijging van de levensverwachting door verbeteringen in de volksgezondheid, geneeskunde en voeding.

CHRONISCHE ZIEKTE Maar er is ook sprake van een stijgende zorgvraag. Van de 65 plussers heeft bijvoorbeeld zeventig procent een chronische ziekte.

De mogelijkheden voor intramurale zorg worden landelijk afgebouwd, mensen komen minder snel in aanmerking voor indicatie. Mensen met een lichte zorgvraag moeten langer zelfstandig thuis blijven wonen. Uit onderzoek blijkt dat negen van de tien mensen in de eigen buurt oud wil worden. Dit betekent dat er dan wel voorzieningen in de buurt moeten zijn die het langer zelfstandig thuis ook mogelijk maken. ,,Er worden andere eisen gesteld aan woonomgeving, voorzieningen, mobiliteit en bereikbaarheid. De gemeente heeft hierin een taak."

BELEID Het plan is in ieder geval in te zetten op beleid voor een goede zorgverlening per wijk in plaats van groei van het aantal intramurale plaatsen. Zorg en ondersteuning dienen dichter bij huis te worden geleverd. De gemeente wil daar waar mogelijk levensloopbestendig bouwen bij nieuwbouw voor senioren, zodat deze woningen ook na de periode van vergrijzing (na circa 2040) geschikt zijn voor 'gewone' bewoning. Van de 25.115 huishoudens in Veenendaal valt 44,6 procent (dus bijna de helft) in de 55 plus groep. Van deze groep heeft ruim 46 procent een inkomen van minder dan 35.000 euro. Zij zijn aangewezen op sociale huurwoningen. De overigen (plus 35.000 euro) zal kiezen tussen een vrije sector huurwoning of een koopwoning.

De bevolking groeit landelijk de komende jaren naar verwachting met 18 procent. In Veenendaal zal volgens de prognose groeien tot ongeveer zeventigduizend inwoners. Begin dit jaar waren er 64.277 inwoners. Het aantal 85 plussers stijgt fors, in 2040 is bijna vijf procent van de bevolking 85 jaar of ouder.