• Politie

Vijf Utrechtse gemeenten stellen gezamenlijk Integraal Veiligheidsplan vast

VEENENDAAL De Utrechtse gemeenten Rhenen, Renswoude, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Veenendaal hebben de handen ineen geslagen en gezamenlijk het Integraal Veiligheidsplan (IVP) opgesteld. Een unieke samenwerking in Midden-Nederland. Samen met de politie en het Openbaar Ministerie (OM) ligt de gezamenlijke focus voor de komende vier jaar op ondermijning. Uiteraard is er ook ruimte voor de lokale speerpunten op het gebied van veiligheid. De gemeenteraden nemen nog een definitief besluit over het plan.

Basisteam Heuvelrug bedient met haar politiecapaciteit vijf gemeenten: Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Wijk bij Duurstede. In de afgelopen periode legde iedere gemeente met een eigen IVP beslag op politiecapaciteit. Vijf IVP's betekende ook een veelheid daarvan aan prioriteiten en dus versnipperde inzet. Bovendien houden woninginbrekers en drugsdealers zich niet aan gemeentegrenzen en verplaatsen zij zich binnen het basisteamgebied. Daarom kiezen de gemeenten als één overheid (samen met politie, OM, veiligheidspartners en belangengroepen uit de samenleving; ook wel maatschappelijk middenveld genoemd) nu voor één IVP. Door grensoverschrijdend samen te werken met één gezamenlijk gedragen aanpak, is het mogelijk om strafrechtelijk en bestuurlijk een vuist te maken.

Elke gemeente heeft bij inwoners, ondernemers en het maatschappelijk middenveld informatie opgehaald. Daaruit blijkt dat het thema ondermijning breed gedragen wordt binnen alle gemeenten en bij politie en Openbaar Ministerie. Ondermijning is iedere vorm van criminaliteit waarbij de onderwereld de bovenwereld gebruikt voor criminele activiteiten. Voorbeelden zijn witwassen door middel van onder andere de investering in vastgoed, drugsproductie en drugshandel, mensenhandel en arbeidsuitbuiting. De effecten zijn voor onze inwoners merkbaar: verloedering op straat, verwaarlozing van panden en afpersing leiden tot problemen in de maatschappij, ondanks dat er veelal geen directe slachtoffers zijn.

Voor een effectieve aanpak van ondermijning is een sluitende aanpak van belang. Daarbij zetten de gemeenten niet alleen in op handhaving, maar ook op preventie en repressie (het nemen van maatregelen tegen overtredingen). Dat begint bij bewustwording van ondermijning door organisaties en politieke ambtsdragers, maar ook bij inwoners en het maatschappelijk middenveld.

Naast de gezamenlijke prioriteit heeft elke gemeente ook eigen thema's die aangepakt moeten worden. Deze lokale speerpunten zijn in het IVP per gemeente verder uitgewerkt. De gemeenten zoeken samenwerking als ze bij speerpunten overeenkomsten zien. Zo verdelen de gemeenten de capaciteit zo efficiënt en effectief mogelijk.

In de gemeente Veenendaal kwam tijdens de gesprekken met inwoners drugsoverlast als terugkerend punt naar voren. Burgemeester Piet Zoon: ,,De integrale aanpak op drugs is één van onze lokale speerpunten. Ook High Impact Crimes, zoals woninginbraken, overvallen en huiselijk geweld, hebben blijvende aandacht. En we constateren dat de polarisatie in de Veense samenleving toeneemt. Steeds vaker blijken de verschillende leefstijlen in Veenendaal te schuren en is er steeds minder begrip voor elkaar. Om de kloof te verkleinen willen we inzetten op het voorkomen van polarisatie. Daar waar polarisatie overgaat in radicalisering, criminaliteit en/of geweld, pakken we dit op samen met onze veiligheidspartners. Extra aandacht hebben we voor cybercriminaliteit. De digitalisering biedt de samenleving kansen, maar we hebben ook oog voor de andere kant die de digitalisering met zich mee kan brengen."

De colleges van de vijf gemeenten hebben het IVP ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraden. Na vaststelling per gemeente, eind dit jaar en begin volgend jaar, wordt hieraan uitvoering gegeven.