• Alert CrossMedia

Verwachting voor Veenderij bijgesteld

VEENENDAAL  Voor de nieuw te bouwen wijk Veenderij - onderdeel van Veenendaal-Oost - was voorzien dat het grootste deel van de woningen gebouwd zou worden met een gesloten bodemenergiesysteem. Die verwachting is bijgesteld, laat het nieuwe milieukwaliteitsplan zien. De eerste 372 woningen krijgen een aansluiting op het lokale energiebedrijf DEVO. Ofwel, vier op de tien woningen.

Gerard van Wijk

Bij een gesloten energiebodemsysteem wordt een vloeistof, vaak met toegevoegde antivriesmiddelen, in buizen door de bodem geleid. Bodemenergie is het gebruik van warmte of kou in de ondiepe ondergrond. Aardwarmte wordt gewonnen uit de diepe ondergrond. Het zijn duurzame vormen van energie die bijdragen aan besparing van fossiele brandstoffen en op de uitstoot van CO2. Dat past ook in het streven van de gemeente om Veenendaal in 2035 energieneutraal te laten zijn. Maar niet overal kan tegelijk gebruik gemaakt worden van (te) veel energiesystemen. Dat kan een verstoring van de bodem en het grondwater teweegbrengen. Er is dan ook schade aan bodemlagen mogelijk. Er kunnen te grote temperatuurveranderingen in de bodem optreden en er is een kans op lekkage. 

BODEMVERONTREINIGING Een duurzame en milieuvriendelijke leefomgeving blijft het uitgangspunt voor het nieuwe milieukwaliteitsplan voor de komende jaren. Vastgesteld wordt dat de meeste voorgenomen acties in de afgelopen zijn uitgevoerd. Acties op het gebied van luchtkwaliteit, geluid, externe veiligheid, duurzaamheid, klimaat en energie, afval, water en biodiversiteit. Zoals het opstellen van een bomenlijst en spelregels voor groencompensatie.

Op zes locaties is ernstige bodemverontreining waargenomen. Grondwater is verontreinigd met ontvettingsmiddel. Het gaat om de Nieuweweg 2, Fluitersstraat 8, Rozenstraat 19, Hoofdstraat 62, Zandstraat 5, en op de voormalige stortplaats aan de Grebbeweg gaat het om een ecologisch risico vanwege de natuurwaarde. Eind 2020 moet alles gesaneerd zijn; een verantwoordelijkheid van de provincie.

RONDWEG-OOST Het aantal elektrische personenauto's is in drie jaar meer dan vertienvoudigd. De gemeente wil 60 parkeerplaatsen inrichten als openbaar laadpunt. Nu zijn er 22 oplaadpunten, plus 12 in parkeergarage Tricotage en twee in de parkeergarage onder het gemeentehuis. Eén van de aandachtspunten voor volgende jaren is het inzetten op verbetering van de luchtkwaliteit door aanpassingen op de Rondweg-Oost.

VERLICHTING Verder moeten er maatregelen worden genomen om te komen tot 20 procent energiebesparing in de openbare verlichting in 2020. Duurzame stedenbouw staat centraal. Minimaal 20 procent van het energieverbruik wordt duurzaam opgewekt op locaties, waarbij wordt gestreefd naar energieneutraal. ,,Groen is bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen een leidend principe."