Verwacht exploitatietekort IW4 van acht ton

VEENENDAAL Voor volgend jaar wordt een exploitatietekort voor IW4 verwacht van acht ton. Door een daling van het aantal medewerkers bij de sociale werkvoorziening en door een lagere rijkssubsidie per WSW-er staat de exploitatie van IW4 volgens de gemeente onder druk. De tekorten lopen op en de nog aanwezige reserves verdampen en „daarmee raken de tekorten van IW4 rechtstreeks de gemeentebegroting."

Er vindt een verdiepend onderzoek plaats naar de consequenties voor Veenendaal van een aantal uitvoeringsvarianten. Begin volgend jaar wordt de definitieve besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Eerder werd duidelijk dat de oplopende tekorten „de noodzaak versterken om op korte termijn een nieuwe strategie vast te stellen voor de uitvoering van het participatiebeleid en de rol en positie van IW4 daarbij." Er is onderzoek gedaan naar verschillende uitvoeringsvarianten. Op voorstel van het algemeen bestuur van IW4 en de colleges van Veenendaal, Rhenen en Renswoude, is een voorkeur uitgesproken voor het oprichten van een nieuw werkbedrijf. Verwacht wordt dat op deze manier zo veel mogelijk mensen uitstromen naar regulier werk, met behoud van een voorziening voor beschut werk en tegen zo laag mogelijke kosten.