• Google Streetview
  • Wouter van Dijk

Verontreinigde grond onder kerkgebouwtje: 'Slopen disproportioneel'

VEENENDAAL In 2016 heeft Vink Holding grond afgegraven en ook grond gestort aan het Schrijverspark 111. Daar is het kerkgebouwtje de Poster gebouwd, dat dienst doet voor de Hervormde Gemeente van Veenendaal en waar in samenwerking met de Pniëlkerk samenkomsten worden gehouden. De aangebrachte grond blijkt verontreinigd, maar volgens het college is het laten slopen van het gebouw of om de grond meteen te laten verwijderen een disproportionele maatregel.

Gerard van Wijk

De sloop staat, met andere woorden, niet in verhouding tot het risico en het belang wat het gebouw heeft.

LAGE CONCENTRATIES Begin dit jaar is er in opdracht van de gemeente een verkennend onderzoek uitgevoerd door PJ Milieu en daaruit blijkt dat er geen gezondheidsrisico's zijn. ,,In het onderzoek zijn styreen en DDT niet aangetroffen. Wel andere stoffen, maar in dermate lage concentraties dat ze geen risico vormen voor de volksgezondheid", aldus de gemeente.

SECOND BEST Het onderzoek is geen formele partijkeuring geweest, omdat die door de ligging van de grond onder het gebouw niet kon worden uitgevoerd. ,,Het uitgevoerde verkennend en aanvullend onderzoek is een 'second best' aanpak. Het geeft bij benadering, dus indicatief, aan dat de gemiddelde kwaliteit 'wonen' is", aldus het college in antwoord op schriftelijke vragen van Lokaal Veenendaal.

KEURING Op basis van de oorspronkelijke keuring door Certicon in 2016 had de grond niet mogen worden toegepast, maar opnieuw moeten worden gereinigd. ,,De gemeente was op het moment van bouwen echter niet op de hoogte van deze keuring. Dit behoefde de gemeente ook niet te weten, omdat de grond werd geleverd door een gecertificeerd bedrijf."

FRAUDE Vorige week viel de politie binnen bij vier locaties van grondleverancier Vink in Barneveld. Er is een verdenking van fraude met vervuilde grond. De door Vink gebruikte grond was afkomstig van saneringslocaties die vervuild waren met onder meer lood, kwik en minerale oliën. Ook is er mogelijk grond op een verkeerde manier of helemaal niet gereinigd.