• Archief BDUmedia

Verkiezingen waterschap: 'Stemmen of zwemmen'

VEENENDAAL Acht Veenendalers staan op de verschillende kandidatenlijsten voor de verkiezing van het algemeen bestuur van het Waterschap Vallei en Veluwe. Deze verkiezing vindt over één week gelijktijdig plaats met de verkiezing van leden voor Provinciale Staten.

Gerard van Wijk

Het Waterschap is met andere partners onder meer verantwoordelijk voor versterking van de Grebbedijk. Volgens de nieuwste gegevens moet de versterkte dijk over zes jaar gereed zijn. De aanpak is cruciaal voor de veiligheid van een kwart miljoen mensen die wonen in de Gelderse Vallei. Bij een doorbraak kunnen in Veenendaal en omgeving waterdieptes tot vier meter ontstaan.

GROTE ROL Marieke Overduin is de hoogst geplaatste Veenendaalse, op de vijfde plek bij het CDA, op de kandidatenlijsten voor de verkiezing van het Waterschap Vallei en Veluwe. Het raadslid en voormalig wethouder wijst er op dat voor wat betreft het Waterschap in regioverband wordt samengewerkt. ,,Waterschappen spelen een grote rol in ons politieke bestel, het is zelfs de oudste vorm van openbaar bestuur. Zij houden zich bezig met veiligheid (denk aan de dijken), met kwaliteit (schoon water) en met het klimaat. De Waterschappen heffen en innen direct belastingen en moeten daarom ook democratisch worden gecontroleerd."

STEMMEN OF ZWEMMEN Als je droge voeten wil houden moet je volgens Overduin gaan stemmen. ,,In ons gebied is verzwaring van de Grebbedijk aan de orde. De Grebbedijk is cruciaal voor de waterveiligheid. Als die 5,4 kilometer lange dijk tussen Wageningen en de Grebbeberg bezwijkt, loopt de Gelders-Utrechtse Vallei tot voorbij Amersfoort onder water." Het devies van Overduin is dan ook: stemmen of zwemmen.

EISEN Volgens recente berekeningen voldoet de Grebbedijk op dit moment aan de eisen die zijn gesteld bij de laatste keuring van de dijken. Uit het onderzoek kwam echter ook naar voren dat de dijk niet voldoet aan de eisen die in de toekomst aan de dijk worden gesteld. Behalve het leed voor mens en dier zou de directe economische schade bij een overstroming 10 miljard euro bedragen. De totale schade zou tot 27 miljard euro oplopen.

Naast waterveiligheid wil het Waterschap in samenspraak met andere overheidsinstellingen ook de ruimtelijke kwaliteit verbeteren. Hierbij moet worden gedacht aan natuur, recreatie, cultuurhistorie, infrastructuur en economie. Het plangebied loopt vanaf het begin van de Veerweg in Wageningen via de haven tot aan de Blaauwe Kamer in Rhenen. ,,Het moet nog precies duidelijk worden op welke exacte locaties en met welke methode de dijkversterking noodzakelijk is."