• Binnenkort starten de procedures die moeten leiden tot de verbreding van Rondweg-Oost.

    Henny Jansen

Aan de slag met Rondweg-Oost

VEENENDAAL Nog deze maand wordt begonnen met de procedures die moeten leiden tot verbreding naar tweemaal twee rijstroken op de Rondweg-Oost. Dat laat de provincie Utrecht weten. Het begin van de werkzaamheden is mede afhankelijk van de doorlooptijd van de procedures. De provincie streeft ernaar om de verbreding in de periode 2024-2027 klaar te hebben voor gebruik. De vraag is echter of het zover komt en in welk tempo.

Gerard van Wijk

Immers, de stikstofproblematiek heeft ervoor gezorgd dat tal van bouw- en wegwerkzaamheden op losse schroeven zijn komen te staan. Zeker in de nabijheid van Natura 2000-gebieden en dat is in Veenendaal ook aan de orde. Er komt eerst een notitie reikwijdte en detailniveau en dat ter voorbereiding op een milieueffectrapportage (MER). Hierbij wordt onderzoek gedaan naar de neerslag van stikstof op nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Woningbouw kan de dans nog wel eens ontspringen omdat hierbij sprake is van een tijdelijke neerslag, tijdens de bouw. Bij wegverbreding ligt dat ingewikkelder, het gaat om steeds meer verkeer en dus meer neerslag.

Van 16 oktober tot en met 26 november ligt de notitie reikwijdte (het 'hoe') en het detailniveau (het 'wat') ter inzage: www.provincie-utrecht.nl/rondwegveenendaal Donderdag 31 oktober is er in het Ontmoetingshuis van 17.00 tot 20.30 uur een inloopbijeenkomst voor omwonenden en andere belangstellenden. Hier kan informatie worden ingewonnen over de inhoud van het project, de procedures, het inpassingsplan en de planning op hoofdlijnen.

BEREIKBAARHEID Onderzoeksbureau Sweco heeft in opdracht van de provincie vastgesteld dat de verkeersintensiteit in de loop der jaren op de Rondweg-Oost flink is toegenomen. ,,De meest actuele verkeersmodellen tonen aan dat de bereikbaarheid van Veenendaal per auto de komende jaren steeds meer onder druk komt te staan."

De N233, van de A12 naar de A15, heeft een belangrijke functie in zowel het lokale verkeerssysteem als in het regionale wegennet, en heeft onvoldoende capaciteit om het toenemende verkeersaanbod goed af te kunnen wikkelen. ,,Daarnaast wordt verwacht dat het verkeersaanbod in de regio nog verder zal groeien de komende jaren. Dat is mede vanwege de (autonome) economische groei en ruimtelijke ontwikkelingen die de komende jaren voorzien zijn."

GEVOLGEN Sweco sluit niet uit dat de wegverbreding, zowel tijdens de uitvoering als na oplevering, schadelijke gevolgen heeft voor omliggende Natura 2000-gebieden. ,,Daarom is het noodzakelijk om een passende beoordeling op te stellen en een vergunning aan te vragen in het kader van de Wet natuurbescherming. Ook wordt een provinciaal inpassingsplan vastgesteld. Dit alles maakt dat het project volgens de Wet milieubeheer MER-plichtig is."

Intussen staat de actiegroep van verontruste omwonenden in de startblokken om wederom slag te leveren met de voorstanders van wegverbreding.

Label:

Rondweg-Oost