• Henny Jansen

Veenendaal wil meepraten over Rijnbrug

VEENENDAAL De noodzaak van een lange termijnoplossing voor de Rijnbrug bij Rhenen gaan de provinciebesturen van Utrecht en Gelderland pas in 2028 bekijken. Dat blijkt uit een voorstel van Gedeputeerde Staten van beide provincies aan Provinciale Staten.

Gerard van Wijk

Hiermee wordt volgens de gemeente Veenendaal afgeweken van een zes jaar geleden gesloten bestuursovereenkomst, waarin staat dat uiterlijk in 2023 over de lange termijn wordt besloten. Veenendaal vindt het uitstel bezwaarlijk omdat het ,,van belang is dat de leefbaarheid en de bereikbaarheid van Veenendaal ook in de toekomst verzekerd blijven".

GESPREK De besluitvorming rond de Rijnbrug en het steeds drukker wordende verkeer op de N233 loopt al tien jaar. De gemeente Veenendaal laat de provincies weten dat eenzijdig is afgeweken van de eerder gesloten bestuursovereenkomst, waarbij behalve de provincies alle omliggende gemeenten betrokken waren. Veenendaal had ook betrokken willen worden bij de actuele besluitvorming. ,,Het gesprek over de lange termijn zal met de gemeenten en de regio gehouden moeten worden om duurzaam bereikbaar te blijven."

Een tweede oeververbinding wordt door de provincies op dit moment niet realistisch gevonden. Er zijn een drietal varianten waarvan globale ramingen zijn gemaakt die liggen tussen 350 en 900 miljoen euro. Dit houdt volgens de gemeente mogelijk in dat de N233 de enige noord-zuidverbinding blijft. ,,De investeringen die op stapel staan voor de Rondweg-Oost moeten ook de leefbaarheid van Veenendaal op de lange termijn ten goede komen."

FIETSROUTES In de brief aan Provinciale Staten zeggen Gedeputeerde Staten dat een wegprofiel met twee rijstroken per richting in combinatie met in- en uitvoegers bij de aansluiting met de N225 (Driebergen-Arnhem) de beste oplossing is voor een toekomstbestendige doorstroming. Gedacht wordt verder aan (snel)fietsroutes over de Rijnbrug naar werklocaties in de zuidelijke FoodValley, waaronder windbeschermende en veiligheidsbevorderende maatregelen voor fietsers op de brug. Ook de mogelijkheden voor verbetering van het openbaar vervoer worden onderzocht.

De vrees dat het doortrekken van tweemaal twee rijbanen over het gehele traject N233, gezien de plannen voor de Rijnbrug in relatie tot het project in Veenendaal, zal leiden tot meer autoverkeer, noemen de provincies onterecht. De groei zou slechts één procent bedragen omdat een eerder kentekenonderzoek uitwees dat het verkeer voor 95 procent regionaal is.