• Ieder jaar moet een flink deel van de gemeentelijke financiële middelen in de exploitatie van de parkeergarages worden gestopt.

    Aart Aalbers

Veenendaal wil af van parkeerdebat

VEENENDAAL Opeenvolgende colleges van b en w hebben erop gewezen dat een vitale winkelstad één van de levensaders is van Veenendaal. Er is ook steeds op gewezen dat de winkels in het centrum voor zowel fietsers als automobilisten goed bereikbaar moeten zijn. De gemeente heeft in het centrum parkeergarages laten bouwen. Daarna kwam de economische crisis, met een leegstand van meer dan twintig procent en minder bezoekers, dus minder parkeerders.

Gerard van Wijk

Ieder jaar moet een flink deel van de gemeentelijke financiële middelen in de exploitatie van de parkeergarages worden gestopt. Ieder jaar opnieuw wordt er in de raad over gesproken. Daar moeten we vanaf, oordelen zowel raad als college. De raadscommissie kan zich deze maand over een consultatienotitie van het college buigen. Hierin worden 'oplossingsrichtingen' aangedragen: verkoop, aankoop en fiscalisering.

OPTIES De opties verkoop (afwaardering geschat op minimaal 15 miljoen euro) en aankoop worden onhaalbaar geacht. ,,Het scenario om de garages te fiscaliseren werkt het college graag in een businesscase verder uit en op korte termijn ziet het college handhaven van de huidige situatie als de beste optie.”

Fiscaliseren, dat betekent het verwijderen van de slagbomen bij de parkeergarages. Daarmee wordt het parkeren in garages in fiscaal opzicht gezien als straatparkeren. Dat scheelt in de exploitatie veel euro's. ,,Over het handhaven van de huidige situatie en op basis van de vastgestelde exploitatie in 2017, en bij ongewijzigd beleid lijkt in 2026 een beperkt tekort van 50.000 à 75.000 euro realistisch.”

KADERS Bij fiscalisering wordt het parkeren in garages zodanig vorm gegeven dat het valt onder de parkeerbelastingverordening en niet onder de Wet op de omzetbelasting, zoals nu het geval is. ,,In andere gemeenten (Tiel, maar ook rondom theater De Lampegiet) blijkt dat deze fiscalisering past binnen de kaders van de belastingdienst.”

De gemeente hoeft dan geen BTW af te dragen. Het financiële voordeel wordt geschat op jaarlijks 140.000 euro. Bovendien zijn door het vereenvoudigen van de parkeerapparatuur de beheerkosten lager. Wel moet aandacht worden besteed aan de juridische aspecten van het fiscaliseren. Fiscaliseren biedt volgens het college ,,wellicht kansen”, maar voor de korte termijn wordt gedacht aan het handhaven van de huidige situatie. De raad wordt gevraagd wat zij er van vindt.

VERDUURZAMEN Het college ziet het parkeren ook als een middel te sturen in de mobiliteit en daarmee een sterk sturingsinstrument om de mobiliteit te verduurzamen. Behalve de drie gemeentelijke parkeergarages zijn er nog drie commerciële partijen die ook parkeervoorzieningen in het centrum exploiteren: Q-park, Punt beheer en Hoogvliet.