• ANP PHOTO XTRA LEX VAN LIESHOUT

Veenendaal mogelijk op wijkniveau van het gas af

VEENENDAAL  We moeten op enige termijn van het gas af. Wat is de route naar een aardgasvrij Veenendaal? Eind dit jaar, begin volgend jaar, moet daar meer duidelijkheid over zijn. Het college consulteert de raad over uitgangspunten en betrokkenheid van inwoners over wat deftig 'de transitievisie warmte' heet. Er wordt aangestuurd op uitwerking op wijkniveau: concrete plannen om een bepaalde wijk van het aardgas af te halen. In 2050 zou Veenendaal dan volledig van het aardgas af moeten zijn en ,,overgestapt op hernieuwde bronnen." De strategie om dit doel te bereiken wordt in de transitievisie vormgegeven.

Gerard van Wijk

Er is ook een regionale energiestrategie (RES), maar de transitievisie warmte is een lokale verantwoordelijkheid. De raad heeft zich twee jaar geleden uitgesproken voor een energieneutraal Veenendaal in 2035. ,,In de periode 2017-2021 ligt de focus van dit programma op bewustwording en het opstarten en aanjagen van diverse energietransitieprojecten."

VOORLOPEN In samenwerking met de woningbouwcorporaties komt eind dit jaar een energietransitieplan op tafel. ,,Hieraan geeft de gemeente invulling door de transitievisie versneld op te stellen. Veenendaal loopt hiermee voor op de landelijke ontwikkelingen. In het klimaatakkoord is immers afgesproken dat gemeenten uiterlijk in 2021 een transitievisie gereed moeten hebben."

SNELLE UITWERKING Het college vindt de transitievisie hard nodig. ,,De huidige ontwikkelingen in Veenendaal op het gebied van warmtevoorziening vragen ook daadwerkelijk om een snelle uitwerking door de gemeente. Inwoners en bedrijven vragen wat er van hen wordt verwacht en wat de energietransitie voor hen betekent. De transitievisie is een belangrijk instrument om die duidelijkheid te kunnen bieden én om verder met inwoners en bedrijven in gesprek te gaan."

STARTWIJKEN De raad wordt nu al geconsulteerd omdat de omschakeling naar aardgasvrije wijken aanzienlijke ingrepen en investeringen vraagt. In de transitievisie worden 'startwijken' aangewezen: wijken of buurten die voor 2030 van het aardgas af gaan. Er zijn selectiecriteria, zoals onder meer de eenvoud van de ingrepen (beginnen met een relatief 'eenvoudige' wijk waar leerervaringen worden opgedaan), kosten van de ingrepen en financiële draagkracht van bewoners (bij gelijke geschiktheid kiezen voor een wijk met naar verwachting een grotere financiële draagkracht).