• Joëlle Kelderman

Veenendaal heeft meer ambtenaren nodig

VEENENDAAL De gemeente Veenendaal heeft meer ambtenaren nodig. Vanaf begin 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo, jeugdhulp en werk en inkomen en tot heeft volgens het college geleid ,,tot een aanzienlijke uitbreiding van het takenpakkat in het sociale domein."

Gerard van Wijk

Geconstateerd is dat bij de uitvoering van de werkzaamheden knelpunten worden ervaren. De formatie op het gemeentehuis is niet voldoende in balans met de omvang van de taken en de daarvoor noodzakelijke capaciteit. Daarom is besloten dat er meer ambtenaren bij moeten komen en dat kost op jaarbasis 798.000 euro. Daarvan heeft 280.000 euro betrekking op werk en inkomen, en 450.800 euro op formatie-uitbreiding voor de uitvoering van taken bij de Wmo en de jeugdhulp. 

In de komende jaren wordt overigens een posifief begrotingsresultaat verwacht. Dat blijkt uit de kadernota 2018-2021, die vrijdag is gepresenteerd en waarover de gemeenteraad zich over één maand gaat buigen. 

VERKIEZINGEN Het doorzettende herstel van de economie kan een gunstig effect op de gemeentelijke financiën in de komende jaren tot gevolg hebben. Dat stelt het college vast in de nieuwe kadernota. Er worden nauwelijks beleidsvoorstellen gedaan die extra geld kosten. Dat wordt passend gevonden omdat er maart volgend jaar raadsverkiezingen zijn en het aan de nieuwe raad is om de ambities voor de volgende raadsperiode te bepalen. Het te verwachten positieve begrotingsresultaat wil het college niet besteden, maar eerst te wachten op de vorming van een nieuwe regering. Omdat te maken afspraken ook consequenties hebben voor gemeenten.

Overigens zien niet alle financiële ontwikkelingen er gunstig uit. Zo is de schuldpositie van de gemeente de laatste acht jaar opgelopen van 115 naar 150 miljoen europ. Het betreft langlopende geldleningen, waarmee projecten als het nieuwe zwembad, de uitbreiding van het gemeentehuis en de bouw van het Ontmoetingshuis zijn gefinancierd. Rente en aflossing zijn onzekere factoren. ,,De financiële positie behoeft serieus aandacht", wordt vastgesteld.

De stijging van de belastingdruk voor inwoners en bedrijven blijft beperkt. Voorgesteld wordt de OZB met 1,5 procent te indexeren. Naar verwachting kan het tarief voor rioolrecht stabiel blijven en voor de afvalstoffenheffing geldt dat deze kostendekkend moet zijn. Over de hoogte van de tarieven komt een voorstel bij de aanbieding van de begroting 2018-2021.

INTEGRALE KINDCENTRA De bouw van de integrale kindcentra (IKC's) loopt vertraging op. De samenwerking met en tussen de schoolbesturen en andere partijen om te komen tot IKC´s in West en het Franse Gat nemen meer tijd in beslag dan vooraf ingeschat. Het herstel op de woningmarkt lijkt zich voort te zetten en daarom is de gemiddelde productie van nieuwbouwwoningen verhoogd van 225 naar 300 per jaar. De parkeerexploitatie blijft onder druk staan. Het risico wordt ingeschat op maximaal een half miljoen euro jaarlijks.