• Joëlle Kelderman

Veenendaal bundelt krachten voor duurzaam cultureel klimaat

VEENENDAAL Meer samenwerking, meer zichtbaarheid van kunst en cultuur, aanbod wat beter aansluit op de samenleving en werken aan de talentontwikkeling voor jongeren en kinderen. Dat zijn een aantal punten die naar voren komen in de Cultuurvisie 'De krachten bundelen - naar een duurzaam cultureel klimaat' wat het college van b en w van Veenendaal voorlegt aan de gemeenteraad. De visie kwam de afgelopen maanden in samenspraak met het culturele veld tot stand en bevat naast ambities voor de komende jaren ook een aantal doelen en concrete maatregelen.

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe cultuurvisie voor de periode 2018 - 2021. Veel verenigingen, instellingen en andere partijen hebben hun inbreng geleverd voor de inhoud van de visie. Als slotevent vond op vrijdag 17 maart het Cultuurdebat plaats in het Spectrum.

BELANGRIJKE STAPPEN Wethouder Arianne Hollander is tevreden over hoe de visie tot stand is gekomen en met het uiteindelijke resultaat: ,,Met de voorstellen in de cultuurvisie worden belangrijke stappen gezet voor de verdere ontwikkeling van het cultuuraanbod in Veenendaal en het cultuurbereik in de stad. Het college wil dat meer inwoners deelnemen aan het culturele leven, daarom is het goed dat deze visie er ligt. Uitvoering van de doelen vraagt van de betrokken partijen cultureel ondernemershap. De culturele instellingen zullen slimmer moeten samenwerken en hun aanbod nog meer moeten inrichten op de wensen en behoeften van de samenleving."

CULTUURMAKELAAR Een belangrijke pijler in de visie vormt de bundeling van krachten van cultureel Veenendaal zodat kunst en cultuur meer zichtbaar wordt in de Veense samenleving. Het college stelt voor om hiervoor een cultuurmakelaar in te zetten, die een stadsprogrammering op gaat zetten samen met de culturele partijen van Veenendaal. Deze cultuurmakelaar krijgt een budget om culturele initiatieven te ondersteunen, die aansluiten bij de cultuurvisie.

INZET SUBSIDIES Voor de subsidies is naar voren gekomen dat er behoefte is aan meer flexibel inzetbare subsidies. Aan de raad wordt het voorstel gedaan om meerjarige subsidies te combineren met flexibel inzetbare impulsgelden, die ontwikkelingen kunnen aanzwengelen of belangrijke ontwikkelingen kunnen ondersteunen. Het innovatiefonds voor cultuur en economie is onderdeel van deze impulsgelden.

ONDERZOEK In de cultuurvisie wordt het streven uitgesproken om een juiste balans te vinden in de rol en positie van de professionele organisaties enerzijds en de andere organisaties, zoals culturele initiatieven, amateurkunstenaars en private initiatieven anderzijds. Er wordt een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om een gelijk speelveld te creëren voor aanbieders van muziek- en dansonderwijs.

CULTUUREDUCATIE Voor het culturele erfgoed van Veenendaal wordt ingezet op een verbetering van de samenwerking op thema's als bijvoorbeeld het Gilbert van Schoonbekejaar 2019. Daarnaast wordt voorgesteld een doorlopende leerlijn te ontwikkelen voor de erfgoededucatie op basisscholen en wil het college de talentontwikkeling van kinderen en jongeren stimuleren. Cultuureducatie op scholen is hiervoor een belangrijk instrument.

De Cultuurvisie wordt op 18 mei besproken in de gemeenteraad.