• Archief BDUmedia

Veenendaal 6,8 miljoen in de plus

VEENENDAAL De gemeente Veenendaal presenteert in de jaarstukken 2015 een positief saldo van € 6,8 miljoen. Het college voegt € 3 miljoen toe aan een nieuw in te stellen reserve sociaal domein. De jaarstukken zijn voor de gemeente Veenendaal het financiële sluitstuk over het afgelopen jaar. In dit document legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over de uitvoering van het gemeentebeleid en de daaruit voortvloeiende financiële lasten.

Vooral de onderbesteding in het sociaal domein beïnvloedt het saldo in positieve zin. Maar ook op het gebied van openbare ruimte (€ 356.000), onderwijs (€ 516.000), aanpassing voorziening DEVO (€ 578.000), bedrijfsvoering (€ 486.000) en de algemene uitkering (€ 324.000) is het resultaat positiever in relatie tot de tweede bestuursrapportage van december vorig jaar.

Vanaf 1 januari 2015 voert de gemeentelijke overheid nieuwe taken uit op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), jeugd en participatie. Vanwege het ontbreken van vergelijkingscijfers van de jaren daarvoor is een inschatting gemaakt van de te verwachten kosten. In de tweede bestuursrapportage over 2015 was al een onderbesteding te zien voor de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugd. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een onderbesteding van € 4,5 miljoen voor de Wmo en € 700.000 voor de jeugd.

SOCIAAL DOMEIN Wethouder financiën Marco Verloop heeft een verklaring voor de onderbesteding in het sociaal domein. ,,Alle gemeenten hebben minstens 3 jaar nodig om volledig zicht en zekerheid te krijgen over de financiële prognoses in het sociaal domein. We hebben vooraf een inschatting gemaakt van de benodigde budgetten, waarbij altijd het uitgangspunt is geweest dat onze inwoners de zorg ontvangen die zij nodig hebben. Daar hebben we uitvoering aan kunnen geven, naar nu blijkt met minder financiële middelen dan vooraf berekend. Het sociaal domein blijft ook de komende jaren een belangrijk aandachtspunt."

In december 2015 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om gelden, met een maximum van € 3 miljoen, te reserveren voor het sociaal domein. Het college geeft hier in de jaarstukken uitvoering aan en brengt € 3 miljoen ten gunste aan de reserve sociaal domein. De resterende positieve gelden worden grotendeels toegevoegd aan de algemene reserve. Door het verhogen van de reserves wordt het weerstandsvermogen van de gemeente Veenendaal vergroot.

KOMENDE JAREN De gemeente Veenendaal verwacht de komende jaren nog enkele kortingen vanuit de Rijksoverheid. Marco Verloop: ,,Door het opbouwen van onze reserves anticiperen we alvast op mogelijke budgetreducties vanuit het Rijk. Daarmee zorgen we voor voldoende financiële zekerheid. De jaarcijfers over 2015 en de tussentijdse cijfers over de eerste maanden van het jaar 2016 geven ons het vertrouwen in de ingezette koers."

De jaarstukken worden aangeboden aan de gemeenteraad. In de vergadering van juni zal de gemeenteraad hierover debatteren. De jaarstukken 2015 zijn digitaal beschikbaar via de website van de gemeente Veenendaal.