Van palingkwekerij naar groen

VEENENDAAL Nederland telde nog geen tien jaar geleden zestig palingkwekerijen. Daarvan zijn er inmiddels omstreeks vijftien over. Eén van de verdwenen kwekerijen was gevestigd aan de Veenendaalse Dijkstraat. Er is nu een bestemmingsplan vastgesteld dat voorziet in de bouw van drie woningen aan de Dijkstraat 181.

Gerard van Wijk

De omliggende gronden worden deels omgezet van agrarische grond naar natuur. ,,Het moet een open coulisselandschap blijven”, zegt wethouder Engbert Stroobosscher. Dat betekent tussen de rand van Veenendaal en Prattenburg geen verdere bouw en ook geen gebied met veel bomen.

Veenendaal heeft weinig buitengebied en daarom is het van belang er zuinig mee om te gaan. Tot voor kort was aan de Dijkstraat 181 een palingkwekerij gevestigd. ,,Op het bouw perceel is een grote hoeveelheid agrarische bedrijfsbebouwing aanwezig. In de jaren tachtig opgericht als melkveebedrijf en later omgebouwd tot palingkwekerij." Bij het perceel hoort 28 hectare grond, in hoofdzaak agrarische grond en 7,7 hectare bos. ,,Het gebied ten zuiden van de Dijkstraat ligt ingeklemd tussen het bosgebied van de Utrechtse Heuvelrug en het stedelijk gebied van Veenendaal. Kenmerkend is de slangenverkaveling met houtwallen die als uitlopers vanuit de Heuvelrug het gebied insteken."

Het gebied fungeert als uitloopgebied voor Veenendaal-West. Er is een coulisselandschap ontstaan, verweven met de cultuurhistorische ontstaansgeschiedenis van het gebied en vastgelegd in het Landschapsontwikkelingsplan.

FIETSVERBINDING ,,Deze locatie is één van de weinige plaatsen waar het landelijk gebied tot aan de Dijkstraat grenst en zichtbaar is en niet verscholen ligt achter de lintbebouwing van de Dijkstraat." Aan de westkant is er een recreatieve verbinding naar het bosgebied van de Heuvelrug. Aan de oostkant ,,ligt een belangrijke fietsverbinding van Veenendaal richting Heuvelrug. Deze smalle weg is ook toegankelijk voor bestemmingsverkeer voor aanwonenden. Tevens wordt er veel gewandeld, dit levert soms gevaarlijke situaties op."

Na sloop van de voormalige palingkwekerij worden drie woningen in een brinkachtige opzet gerealiseerd. Een deel van de grond wordt omgevormd van landbouw naar natuur. De voetpaden langs de westelijke en zuidelijke rand van het landgoed worden verbeterd. In het oosten wordt vanaf de inrit van Dijkstraat 161 richting het zuiden een voetpad aangelegd naast het bestaande fietspad. ,,Hierdoor is een rondwandeling mogelijk."