• Renk Ruiter

Toename van lepelaars in de Blauwe Kamer

RHENEN Uiterwaardengebieden staan bekend om hun dynamische natuur, zo ook de Blauwe Kamer bij Rhenen. Er leven veel verschillende plant- en diersoorten, waaronder tal van vogels. Onder andere de lepelaar is met 42 broedvogels een van de vaste bewoners geworden in dit natuurgebied. Dat blijkt uit vogelinventarisaties van vrijwilligers van Sovon en Utrechts Landschap.

Er broeden jaarlijks ruim negenhonderd vogels in de Blauwe Kamer. In 2017 zijn er maar liefst 71 verschillende vogelsoorten aangetroffen, waaronder de waterral, ijsvogel, blauwborst, nachtegaal en bosrietzanger. De kolonie lepelaars steeg dit jaar van 37 naar 42. Andere kolonievogels zoals de blauwe reiger en aalscholver gingen iets achteruit.

STELTLOPERS Bij steltlopers is een dalende lijn te zien ten opzichte van 1998. Dat komt doordat het gebied steeds verder ontwikkelt sinds de herinrichting tot natuurgebied in 1992. Toen was de Blauwe Kamer nog een open gebied met veel zandbanken en weinig begroeiing, een ideaal habitat voor steltlopers. De afgelopen jaren is de Blauwe Kamer steeds verder ontwikkeld tot een rijk uiterwaardengebied met kruidenrijke ruigtes en begroeiing. Steltlopers voelen zich daar minder in thuis. Andere vogels zijn daar juist weer voor teruggekomen. Vooral met struweelvogels gaat het de laatste jaren erg goed, zoals te zien is een aan hoog aantal broedende braamsluipers, grasmussen, fitissen en zwartkoppen.

VRIJWILLIGERS Het inventariseren van broedvogels in Blauwe Kamer vond al plaats voor de inrichting tot natuurgebied door vrijwilligers van KNNV vogelwerkgroep Wageningen eo. Sinds 1992 wordt het jaarlijks gedaan en geregistreerd door vrijwilligers van Sovon en Utrechts Landschap. Zij brengen elk jaar nauwkeurig in kaart welke vogelsoorten er voorkomen en waar ze broeden. Dat geeft niet alleen een mooi beeld van de soortenrijkdom in de Blauwe Kamer, maar biedt ook inzicht in de ontwikkeling van het gebied. Waardevolle informatie die helpt bij het natuurbeheer.

Naast broedvogels zijn er ook elk jaar veel andere bijzonder vogels waar te nemen in de Blauwe Kamer. De plassen en de rivier bieden goede mogelijkheden om voedsel te vinden voor de visarend, zeearend, grote zilverreiger, zwarte ibis en witwangstern. Of deze vogels er in de toekomst ook tot broeden zullen komen, is nog afwachten.