• Roos Koole

Toename verwarde mensen die overlast veroorzaken

VEENENDAAL Er is in Veenendaal een sterke stijging door de politie geconstateerd van het aantal meldingen van overlast door verwarde mensen. Ging het vijf jaar geleden nog om 120 meldingen, vorig jaar waren er dat al 191.

Gerard van Wijk

Volgens de gemeente is de precieze oorzaak voor de toename van mensen met verward gedrag lastig te duiden. ,,Mogelijk is de afbouw van bedden in de GGZ-sector (landelijk is afgesproken dat een derde van de bedden verdwijnt) en het onvoldoende op gang komen van geschikte alternatieve (ambulante) zorg een oorzaak. De verwachting is dat de komende jaren steeds meer mensen met complexe problemen in wijken wonen."

BEVOEGDHEDEN Het college wil het probleem aanpakken door een deel van het (overgebleven) budget in het sociaal domein ervoor te bestemmen. Vanuit de lokale politiek is erop aangedrongen niet alleen naar demente mensen te kijken die door verward gedrag ook voor overlast kunnen zorgen. Ook landelijk wordt een stijging gezien van het aantal mensen dat verward gedrag vertoont. Er wordt gepleit voor een snelle invoering van de Wet verplichte GGZ, waardoor gemeenten meer bevoegdheden en instrumenten krijgen om zowel de zorg voor mensen met verward gedrag te verbeteren als om overlast en risicovol gedrag aan te pakken.

ONDERSTEUNING Ook de gemeente Veenendaal vindt het ,,noodzakelijk de GGZ-keten te verbeteren, zodat inwoners met GGZ-problematiek nu en in de toekomst de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben." Het gaat hierbij onder andere om het vroegtijdig signaleren en melden, het versterken van de inzet op lichtere problematiek ter voorkoming van zwaardere inzet bij het interventieteam, het bevorderen van kennis in het Wmo-loket en het beter op- en afschalen van zorg en het verbeteren van de samenwerking tussen zorgpartijen en politie.

DEMENTIE Speciale aandacht wordt gevraagd voor het vormen van een dementie vriendelijke gemeente. ,,Op dit moment wordt een proef dementievriendelijke wijk uitgevoerd (in het Franse Gat). Hiervoor zijn geen middelen ingezet. Gewenst is om steviger te kunnen inzetten op communicatie, realiseren van toegankelijkheid van de woningen, beschikbaar stellen van trainers om mensen in de wijk te leren hoe om te gaan met dementie." 

Maar het gaat niet alleen om deze groep mensen. De politie constateert, ook landelijk, een behoorlijke toename van incidenten waarbij iemand in verwarde toestand een bedreiging vormt voor zichzelf of zijn omgeving. ,,Veel organisaties werken met grote betrokkenheid aan het vraagstuk, maar de mensen om wie het gaat worden te weinig betrokken bij het opstellen van een persoonsgerichte aanpak. Wel kunnen steeds meer patiënten ambulant en door wijkteams geholpen worden."