• Lyu Jia

Toch geen Pandaparkeerplaats in Wageningen

RHENEN Het college van burgemeester en wethouders van Wageningen heeft besloten om toch geen vergunning te verlenen voor de zogenaamde Pandaparkeerplaats. Dat meldt de gemeente Wageningen in een persbericht. De eerder verleende vergunning wordt ingetrokken.

Wethouder Han ter Maat: ,,Gezien het ontbreken van maatschappelijk en politiek draagvlak in de stad, hebben wij nogmaals een heel zorgvuldige afweging gemaakt. Onze conclusie is dat het beoogde parkeerterrein niet in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening ter plekke. Dit vooral vanwege de aangevraagde omvang in relatie tot de benodigde capaciteit, het aantal dagen bezetting en de impact op omgeving en ecologie."

Drie weken geleden heeft het Wageningse college van b en w op basis van aanvullende informatie van de aanvrager (Klokgroep), een voorlopige beslissing genomen om de verleende vergunning in stand te laten. Eerdere bezwaarmakers konden reageren op dit voorlopige besluit. Op de voorlopige beslissing van het college zijn vier reacties binnen gekomen, waarvan één namens zes bezwaarmakers.

MOTIE Daarnaast heeft de gemeenteraad op 10 april in meerderheid een motie aangenomen waarin hij aangeeft geen voorstander te zijn van het tijdelijke parkeerterrein. Ter Maat: ,,De maatschappelijke en politieke commotie was voor het college aanleiding om nog een keer alles tegen het licht te houden. En dat heeft er toe geleid dat het college van b en ww het voorlopige besluit heeft herzien."

ONVOLDOENDE ONDERBOUWD Het college heeft onder andere het volgende overwogen, zo staat te lezen in het persbericht. ,,De omvang van 1400 parkeerplaatsen is onvoldoende onderbouwd. Er zijn bestaande locaties aanwezig (zoals de parkeerplaats bij Menzis die nu al wordt gebruikt door Ouwehands op piekdagen). Als je deze capaciteit in blijft zetten, is er een minder grote aanvulling nodig. Bij het bekijken van alternatieven is er echter alleen uitgegaan van een aantal van 1400 en niet een kleiner aantal.''

,,Daarnaast zal de capaciteit naar verwachting maar op zeven dagen op jaarbasis volledig gebruikt worden, de overige dagen slechts gedeeltelijk. In de aanvraag staat geen maximaal aantal gebruiksdagen vermeld; in aangeleverde rapporten over omgevingseffecten wordt uitgegaan van maximaal tachtig dagen per jaar. De berekeningen zijn daar dus op gebaseerd terwijl er geen garantie is dat de parkeerplaats maximaal tachtig dagen gebruikt wordt. In de vergunningaanvraag voor het parkeergedeelte worden onvoldoende mitigerende (= 'verzachtende') maatregelen getroffen voor beschermde diersoorten.''

De bezwaren worden nu alsnog gehonoreerd en de in augustus vorig jaar verleende vergunning wordt ingetrokken.