• Aart Aalbers

Tekort op bijstandsbudget 1,7 miljoen

VEENENDAAL De gemeente Veenendaal komt op jaarbasis 1,7 miljoen euro ofwel 10,44 procent tekort op het bijstandsbudget. Vorig jaar bedroegen de uitgaven 18 miljoen euro, terwijl de bijdrage vanuit de rijksoverheid 16,3 miljoen euro was. De gemeente doet een beroep op de rijksoverheid om deels bij te springen in het tekort, ontstaan door een sterke stijging van het aantal mensen met een uitkering.

Gerard van Wijk

Het beroep op de vangnetregeling van de rijksoverheid bedraagt 482.286 euro. Het gaat hier om het zogeheten BUIG-budget, een gebundelde uitkering die gemeenten ontvangen om daarmee uitkeringen in het kader van de Participatiewet te financieren. Op basis van een verdeelmodel is er 5,5 miljard euro voor de gemeenten beschikbaar. Om aanspraak te kunnen maken op deze vangnetregeling moeten gedurende het lopende jaar reeds stappen worden gezet. Dat is het grootste verschil met de voorafgaande regeling. ,,Achteraf constateren en analyseren dat er sprake is van een tekort vanwege een bijzondere situatie volstaat niet meer."

STAPPEN GEZET Die noodzakelijke stappen zijn er volgens het college in Veenendaal gezet. De raad heeft vorig jaar augustus een notitie gekregen met informatie over de analyse en de maatregelen die worden genomen of overwogen om het tekort terug te dringen. ,,Doel van het beleid is dat iedereen werkt en daarmee (grotendeels) kan voorzien in een eigen inkomen. Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor mensen met een arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. Het gaat om 18-plussers die niet zelfstandig kunnen voorzien in werk, inkomen en/of waarbij sprake is van een aantoonbare arbeidsbeperking."

VIER ACTIVITEITEN Het gaat om een viertal activiteiten: reïntegratieondersteuning aan mensen met een aantoonbare arbeidsbeperking, reïntegratieondersteuning aan bijstandsgerechtigden, het leveren van een tegenprestatie door mensen met een uitkering en de werkgeversdienstverlening, een regionale samenwerking in het Werkgeversservicepunt. Voor wat de tegenprestatie voor het ontvangen van een uitkering betreft werden er 566 mensen beoordeeld, waarvan er 215 ook daadwerkelijk een tegenprestatie hebben geleverd. De anderen zijn inmiddels uitgestroomd, nemen deel aan een reïntegratietraject of hebben een ontheffing.

TEVREDEN Vorig jaar is het aantal mensen in de bijstand in Veenendaal met 2,5 procent gestegen. ,,In de groep van 59 grote gemeenten staat Veenendaal op de 24ste plek. Het resultaat van onze inspanningen stemt enigszins tot tevredenheid", stelt het college vast. Het bestand van alleenstaande ouders in de bijstand is met 6,3 procent gedaald, terwijl dat landelijk 3,2 procent is. De totale instroom bedroeg vorig jaar 410 mensen, waarvan 64 statushouders. In de afgelopen jaren is er een forse stijging geweest van het aantal mensen met een bijstandsuitkering. Eind 2011 waren dat er 1079, eind vorig jaar was dat gestegen naar 1490.