• Lex van Lieshout

Stortplaats 'Binnenveld' wordt aangepakt

VEENENDAAL De voormalige stortplaats 'Het Binnenveld' in Veenendaal vormt een bedreiging voor de natuur, met name voor de beschermde blauwgraslanden. Daarom gaan de provincie Utrecht en Staatsbosbeheer hier saneren.

In 2014 hebben de provincie Utrecht en het Ministerie van Economische Zaken (nu het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), afgesproken de vuilstorten in het Natura2000 gebied aan te pakken. De provincie richt zich op de stortplaatsen in particulier bezit en Staatsbosbeheer op stortlocaties op haar eigen percelen.

BODEMONDERZOEK Uit aanvullend bodemonderzoek blijkt de precieze aard en omvang van de verontreinigingen met stortmateriaal en is een gekeken naar een aantal saneringsmogelijkheden. Langs de Ketelweg ligt een stortplaats (0,9 ha.) met bedrijfsafval uit eind jaren veertig tot begin jaren zestig. Uit bodemonderzoek komen aromatische oplosmiddelen en zinkchloride naar voren als verontreinigingen die zich door het Natuurgebied verspreiden. Langs de Wageningselaan ligt plaatselijk eveneens bedrijfsafval (0,5 ha.). Een groter perceel (1,9 ha.) langs de Rauweveldseweg bevat alleen bouw- en sloopafval, waar weinig dreiging van verspreiding van verontreinigende stoffen uitgaat.

In het gebied met verspreidingsrisico aan de Wageningselaan is gekozen voor volledige verwijdering van het bedrijfsafval en sanering van enkele aangrenzende plekken met neerslag van zink. Belangrijk aandachtspunt hierbij is het ontzien van de bedreigde en Europees beschermde blauwgraslanden en trilvenen tijdens en na de uitvoeringsmaatregelen.

De saneringsmaatregelen worden in nauw overleg met Staatsbosbeheer uitgewerkt in een gedetailleerd saneringsplan. Dit plan is in het voorjaar van 2018 gereed. De uitvoering kan vervolgens na de zomer van 2018 starten. Na sanering zal de natuur zich herstellen op de voormalige stortlocaties.