• Gemeente Veenendaal

Stevige ingreep in financiën op komst

VEENENDAAL Wethouder financiën Marco Verloop is er na bestudering van de meicirculaire van het gemeentefonds niet vrolijker op geworden. ,,De zorgen zijn niet weg, er is een nog sterker financieel signaal afgegeven.” De algemene uitkering van de rijksoverheid aan de gemeenten is aanzienlijk naar beneden bijgesteld.

Gerard van Wijk

Oorzaak: de rijksuitgaven laten over 2018 een onderbesteding zien van twee miljard euro en die is gekoppeld aan de algemene uitkering. ,,Als de provincie ruimte geeft hoeven we geen extra maatregelen te nemen.” De provincie moet de begroting van de gemeente goedkeuren.

De gemeenteraad buigt zich komend najaar zich over de programmabegroting 2020-2023. Wanneer de provincie de gemeente geen ruimte geeft moeten er extra financiële ingrepen plaatsvinden.

GEEN KAASSCHAAF De wethouder denkt hierbij niet aan de kaasschaafmethode. ,,Daar zijn we afgelopen periode al mee bezig geweest en je kunt niet blijven schaven. Wanneer we daartoe over moeten gaan gaat het om een aanzienlijk bedrag dat ergens vandaan moet komen."

SALDO Het financieel meerjarenperspectief laat voor 2020 een plusje van bijna twee ton zien en voor de daarop volgende jaren steeds een negatief saldo; respectievelijk 363.000 euro, bijna 2,4 miljoen euro en bijna 2,5 miljoen euro. De onderbesteding van de rijksuitgaven wordt grotendeels veroorzaakt door verminderde uitgaven aan defensie en infrastructuur. De koppeling van de rijksuitgaven aan de algemene uitkering aan de gemeenten geeft in dit geval Veenendaal nog minder financiële ruimte dan er al was.

DRUPPEL Het omvangrijke tekort op de jeugdhulp is door een incidentele bijdrage van de rijksoverheid geslonken, maar volgens de wethouder is dat ,,nog steeds een druppel op een gloeiende plaat." Aan extra middelen voor de jeugdhulp ontvangt Veenendaal dit jaar bijna 1,8 miljoen euro, volgend jaar en in 2021 bijna 1,4 miljoen euro. Volgend jaar wordt door de rijksoverheid een onderzoek afgerond hoeveel er structureel nodig is voor de jeugdhulp.

De wethouder hoopt en verwacht dat er dan een meer evenwichtig financieel beeld ontstaat. Voorlopig zijn de ,,problemen alleen maar groter geworden."

EVENWICHT Komend najaar komt het college met voorstellen om baten en lasten in evenwicht te houden. Signaal aan de fracties in de raad: het financieel perspectief bij bespreking van de kadernota (volgende week) is negatief beïnvloedt door de nieuwste gegevens uit Den Haag.