• Gemeente Veenendaal

Spectrum voor groot deel weer open

VEENENDAAL Het college van Veenendaal heeft besloten om het cultuurcluster Spectrum voor een groot deel weer open te stellen voor de gebruikers van het pand. Dat meldt de gemeente in een persbericht. Daarmee wordt het besluit tot sluiting van het pand opgeheven. Enkele ruimtes op de derde en vierde verdieping blijven preventief gesloten. In overleg met de huurders wordt een datum voor de terugkeer bepaald.

Burgemeester Piet Zoon sloot 1 november preventief het cultuurcluster Spectrum en het deel van parkeergarage Tricotage onder dit pand, in verband met nader onderzoek naar de vloerconstructie. Een deel van de derde en vierde verdieping van Spectrum moest nader geïnspecteerd worden om te onderzoeken hoe groot het veiligheidsrisico is.

VEILIG ,,In de afgelopen maanden zijn verschillende berekeningen gemaakt en meerdere onderzoeken uitgevoerd, zoals het zogenaamde delaminatie-onderzoek'', aldus de gemeente. ,,Al de daarbij ingewonnen gegevens maken onderdeel uit van een integrale afweging over het gebruik van het pand. Daarbij zijn naast de gemeente ook diverse specialisten en professionele organisaties betrokken. De uitkomst van deze afweging is dat het pand en de ondergelegen parkeergarage Tricotage veilig en verantwoord gebruikt kunnen worden.''

Daarbij opgemerkt dat zes lesruimten en twee nevenruimten op de derde en vierde verdieping preventief gesloten blijven om deze vloeren op termijn aan de dan geldende norm te laten voldoen. ,,Deze ruimtes worden afgesloten zodat de vloeren niet worden belast.''

BESLUIT De reden om het cultuurcluster te sluiten, was ingegeven door het overschrijden van de voorlopige normering voor dit type vloer van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Landelijke onderzoeken resulteren in, naar verwachting begin volgend jaar, de vaststelling van een nieuwe norm. Het college is van mening dat het vooruitlopend op deze nieuwe normering en met inachtneming van een veilig en verantwoord gebruik van het pand, niet gewenst is om op dit moment maatregelen te nemen. ,,Daarnaast zijn de technieken om de vloeren te laten voldoen aan de gestelde norm volop in ontwikkeling. Dit leidt op iets langere termijn tot een bewezen maatregel die mogelijk minder ingrijpend en kostbaar is.''

VERANTWOORD Burgemeester Piet Zoon is tevreden over het gelopen traject en de uitkomst dat de gebruikers van het pand weer kunnen terugkeren. ,,Ik heb samen met wethouder Marco Verloop steeds gezegd dat er voor ons maar één prioriteit is en dat is de veiligheid van de gebruikers en bezoekers van Spectrum. Nu uit berekeningen en onderzoeken blijkt dat de risico's nihil zijn en het verantwoord is om het pand te gebruiken, kan ik tegemoet komen aan de wens van de gebruikers om terug te keren. De gebruikers hebben zich vanaf het moment van sluiting van het pand constructief en geduldig opgesteld. Daar ben ik ze zeer dankbaar voor."

GEBRUIKERS Nu het cultuurcluster weer grotendeels wordt opengesteld, kunnen de meeste gebruikers terugkeren naar het pand. In overleg met de gebruikers worden verdere afspraken gemaakt over de ingebruikname, de datum van terugkeer en het meest geschikte moment waarop de nog te nemen maatregelen, om alle vloeren aan de dan geldende normering te laten voldoen, uitgevoerd worden. De Volksuniversiteit Veenendaal is op dit moment tijdelijk gehuisvest in de Cultuurfabriek en het theater. Vanwege het gesloten houden van enkele ruimtes op de derde en vierde verdieping blijft De Volksuniversiteit nog enige tijd gehuisvest in deze locaties.