• Roos Koole

Sneller ingrijpen bij vermoeden van kindermishandeling

VEENENDAAL Er moet sneller ingegrepen worden bij het vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld. Daarvoor is per komend jaar de wet aangescherpt.

Gerard van Wijk

Voor huiselijk geweld en kindermishandeling is er sinds zes jaar een meldcode. De wet geldt voor professionals in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie. Met ingang van het nieuwe jaar is de wet aangescherpt en geldt ook voor gemeentelijke leerplichtambtenaren.

Het herkennen van (signalen van) geweld achter de voordeur, het bespreekbaar maken en indien nodig handelen is belangrijk. Enige honderden kinderen worden in Veenendaal jaarlijks slachtoffer van mishandeling. Het kan gaan om lichamelijke mishandeling, maar ook om psychische of seksuele mishandeling.

SIGNALEN HERKENNEN Doel van de meldcode is dat er sneller en adequater wordt ingegrepen bij vermoedens van ernstig huiselijk geweld of kindermishandeling. ,,De meldcode biedt een concreet stappenplan waaruit blijkt wat professionals moeten doen bij signalen van geweld. En dat werkt. Uit onderzoek blijkt dat professionals met een meldcode drie keer vaker ingrijpen dan professionals zonder meldcode", weet wethouder Martijn Beek.

MELDINGEN Landelijke schattingen gaan er vanuit dat jaarlijks circa 119.000 kinderen te maken krijgen met een vorm van kindermishandeling. Veilig Thuis Utrecht werkt voor 26 gemeenten in de provincie, ook voor Veenendaal. Volgens een gemeentelijk woordvoerder krijgt de organisatie jaarlijks ongeveer zesduizend meldingen van kindermishandeling. ,,Niet in alle zesduizend gevallen blijkt er daadwerkelijk sprake van kindermishandeling. Waar nodig wordt dit verder onderzocht."

EEN KIND PER KLAS Voor Veenendaal zijn geen exacte aantallen bekend van het aantal kinderen die slachtoffer zijn (geweest) van mishandeling. Landelijke cijfers gaan er vanuit dat circa drie procent van de kinderen er mee te maken heeft. ,,Dat is dus ongeveer één op de 30 kinderen, één kind per schoolklas."

Wel is bekend uit gegevens van Samen Veilig dat het in Veenendaal jaarlijks (het beeld van 2017 is voor wat betreft 2018 vergelijkbaar) gaat om negentig ondertoezichtstellingen (een kinderbeschermingsmaatregel), om 48 voogdijmaatregelen (waarbij de ouders niet meer het gezag over hun kind hebben), om dertig onderzoeken en 72 crisiszaken van Veilig Thuis.

Onder kindermishandeling wordt verstaan elke vorm van een voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend aan de minderjarige.