• Ted Walker

Rhenen stelde grenscorrectie voor

VEENENDAAL De raad van Rhenen heeft op 27 oktober 2009 ingestemd met een herindeling voor een grenscorrectie in het Veeneind. In dit zuidelijke deel van het Petenbos komen situaties voor waarbij de gemeentegrens niet alleen dwars door straten loopt, maar ook door woningen. Met als gevolg voor betrokken bewoners allerlei praktische problemen.

Gerard van Wijk

Volgens het voorstel van Rhenen zou de richting van de uitvalswegen leidend zijn. Rhenen wilde voorkomen dat woningen in eenzelfde cluster verschillende WOZ- en andere belastingtarieven gingen betalen en ook dat grens dwars door woningen zou komen te lopen. Er werden ook problemen verwacht op het gebied van beheer, onderhoud en afval ophalen.

NIET INGELICHT De raad van Veenendaal is echter in 2009 door het college niet geïnformeerd over het voorstel van Rhenen. ,,Er heeft destijds weliswaar een voorstel voor grenswijziging op tafel gelegen, dat ook ambtelijk en door beide betreffende wethouders is besproken, maar dit voorstel is uiteindelijk, na zorgvuldig overleg ook met de provincie, weer ingetrokken", zegt het huidige college in antwoord op schriftelijke vragen van de PvdA.

De voordelen van de wijziging ,,zouden niet opwegen tegen de kosten, ongemakken en eigelijk weinig geslaagde en twijfelachtig duurzame vormgeving van deze grenscorrectie." Maar Rhenen heeft indertijd nu juist uit laten rekenen dat er bij een grenscorrectie zoals voorgesteld geen extra kosten en baten gemoeid zouden zijn. ,,Veranderingen in de beheers- en onderhoudskosten en in de inkomsten zijn zeer gering."

VERZUIMD Fractievoorzitter Albert Doelwijt van de PvdA is maar ten dele tevreden met het antwoord van het college. Het is prima dat beide burgemeesters op woensdag 28 september een afspraak hebben, waarbij zonder twijfel het onderwerp weer wordt besproken. ,,Maar vastgesteld moet worden dat het toenmalige college haar actieve informatieplicht heeft verzuimd. De raad van Veenendaal had in het voorstel tot grenscorrectie van Rhenen meegenomen moeten worden. Het gaat tenslotte niet alleen om wat eventueel bestuurlijk ingewikkeld is, het gaat om mensen die last hebben van de al langer durende situatie ter plekke. Het argument van de kosten die een grenscorrectie met zich mee zou brengen is twijfelachtig. Wat is duur? Het gaat om het belang van de betrokken inwoners in het grensgebied, het gaat ook om de belangen van het Rembrandt College, die daar schoolwoningen heeft en geld mist door de merkwaardig lopende gemeentegrens. Geld dat zij niet kunnen besteden aan het onderwijs. De inzet van wat besproken gaat worden moet zijn dat de problemen worden opgelost."

De gemeente Veenendaal op haar beurt zegt dat zij zich in het verleden altijd op het standpunt heeft gesteld dat een grensverlegging naar de Cuneraweg een logische oplossing zou zijn. ,,Daarbij is verlegging van de grens naar de zuidwestkant van de Cuneraweg te prefereren, omdat dit overleg met de provincie over ontsluiting van dit dan Veense gebied op de Cuneraweg zou vergemakkelijken." Geheel Veeneind bij Veenendaal, dat zou in deze visie de meest duurzame oplossing zijn.