• Archief BDUmedia

Renovatie De Lampegiet ver weg

VEENENDAAL Over een gewenste renovatie en uitbreiding - met een kleine zaal - van theater De Lampegiet wordt al vele jaren gesproken. Het theater is dertig jaar geleden gebouwd en kan een verbouwing goed gebruiken. Een kleine zaal, op de plek waar het VVV-kantoor was gevestigd, kan voor kleinere gezelschappen een uitkomst betekenen en is tevens voor de exploitatie van het theater goed.

Gerard van Wijk

Maar de renovatie lijkt ver weg. Uit de kaderbrief van het college aan de raad blijkt dat de ,,financiële haalbaarheid van een eventuele verbouwing van het theater niet vanzelfsprekend is."

ONDER DRUK In de meerjarenbegroting 2018-2021 zijn voor een verbouwing van theater De Lampegiet geen financiële middelen opgenomen, aldus het college aan de raad. In het in de kaderbrief geschetste financiële perspectief valt te lezen dat de budgetruimte de komende jaren stevig onder druk staat. ,,Dat noodzaakt tot een zorgvuldige en integrale afweging van de ambities in de komende vier jaar." Die afweging hoort naar de mening van het college plaats te vinden bij de voorbereiding van en de besluitvorming over de programmabegroting 2019-2022.

KEES STIPPLEIN Vorig jaar is er een onderzoek geweest naar het eventueel verplaatsen van het theater naar de omgeving van het Stadsstrand. De gedachte daarachter was dat dan vrijwel alle grotere culturele instellingen op of nabij het Kees Stipplein bij elkaar zouden zitten. Daar zijn immers al gevestigd de bibliotheek, kunstuitleen, muziekschool, Volksuniversiteit en het Filmhuis. Later werd besloten dat het Stadsstrand grotendeels behouden zou blijven en was verplaatsing van de baan. Verplaatsing zou bovendien zo´n dertig miljoen euro kosten.

VERVOLGONDERZOEK Het onderzoek gaf ook aan dat ,,het noodzakelijk is om het huidige theater op afzienbare tijd een kwaliteitsimpuls te geven en ook te verduurzamen." Daarom stemde de raad in met een vervolgonderzoek, waarvan de kosten op 150.000 euro worden geschat. In de kaderbrief is echter nog geen bedrag opgenomen voor dit vervolgonderzoek. Dat bestaat onder meer uit een voorstel voor exploitatie en programmering, een schetsontwerp voor de verbouwing van het theaterinclusief tijdelijke maatregelen, een investeringsraming en een vernieuwde exploitatiebegroting inclusief benodigde gemeentelijke subsidie.

De tegenover het theater gelegen J.G. Sandbrinkstraat wordt opnieuw ingericht. Dat kost ruim een half miljoen euro en voor dat geld is er straks een nieuwe straat, inclusief spel-, speel- en groenelementen.