• Archief BDUmedia

Rekenkamer doet onderzoek naar sociaal domein

VEENENDAAL - Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de van het rijk afkomstige taken op het gebied van jeugdzorg, werk en inkomen en WMO. Deze nieuwe taken zijn complex, omvangrijk en daarmee ingrijpend. Gemeenten worden verantwoordelijk voor nieuwe doelgroepen en krijgen daarvoor middelen (met korting op het budget) vanuit het rijk. Ook de gemeente Veenendaal staat voor deze uitdaging.

De gemeenteraad is eindverantwoordelijk als het gaat om de sturing en controle op de uitvoering van dit nieuwe beleid. Om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet de gemeenteraad goed worden geïnformeerd over de ontwikkelingen en de resultaten. Op die manier kan de raad controle uitoefenen en waar nodig (bij)sturen. Op 24 juni 2014 heeft de gemeenteraad het Projectenboek Sociaal Domein vastgesteld. Met dit Projectenboek wil de raad haar controlerende rol in het sociaal domein invullen en grip houden op de grote gevolgen van de decentralisaties.

De rekenkamercommissie heeft besloten een onderzoek te starten naar de wijze waarop vanaf 2015 sturing plaatsvindt als het gaat om de drie decentralisaties en de mate waarin het Projectenboek hieraan bijdraagt. Ook wordt onderzocht in hoeverre dit voldoende is als het gaat om de invulling van de controlerende en kaderstellende rol van de raad. Dit onderzoek is gestart en wordt naar verwachting in mei aan de raad aangeboden.

De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die onderwerpen onderzoekt en vervolgens aanbevelingen doet richting de raad en het college van b en w. Het is hiermee een instrument van de raad dat ondersteunt in de kaderstellende en controlerende rol.