• John Niessen

Rekenkamer doet onderzoek naar cultuurbeleid

VEENENDAAL De Rekenkamer heeft twee nieuwe onderzoeken aangekondigd. Het ene onderzoek betreft het cultuurbeleid van de gemeente en het andere het integraal huisvestingsplan onderwijs, dit in relatie tot de totstandkoming van integrale kindcentra in Veenendaal. Beide thema's zijn vanuit raadsfracties naar voren gebracht als wenselijke onderzoeksthema's.

Twee jaar geleden heeft de gemeenteraad de Cultuurvisie 2018-2021 vastgesteld. ,,De cultuurvisie is opgesteld vanuit het traject van co-creatie. Dit was een nieuwe vorm van kaderstellende beleidsontwikkeling op dit gebied."

Voor deze vorm is gekozen omdat de raadsfracties één jaar eerder aangaven geen herijking van de vorige nota te wensen maar een heel nieuwe cultuurvisie. Tot de hoofddoelstellingen behoorde onder meer het bevorderen van een levendig cultureel klimaat door het bundeling van krachten, alsmede het scheppen van een meer duidelijke relatie tussen het culturele aanbod en de vraag van het (potentiële) publiek.

CULTUURVISIE Dit jaar is voor de uitvoering van het cultuurbeleid bijna 4,5 miljoen euro in de begroting opgenomen. Het overgrote deel hiervan gaat naar de Bibliotheek/ Kunstuitleen/ Volwasseneneducatie, theater Lampegiet en muziek- en dansonderwijs De Muzen. De Rekenkamer wil de doeltreffendheid en doelmatigheid van het cultuurbeleid onderzoeken. Hoofdvraag hierbij is of de cultuurvisie richtinggevend is voor het college en de culturele instellingen om de hoofddoelstellingen te behalen. ,,Zijn er al verbeterpunten te benoemen?"