• Martin Waalboer

Raad buigt zich over afvalinzameling

VEENENDAAL De raad buigt zich deze maand over de manier van afvalinzameling. Het contract voor restafval en GFT (groente, fruit en tuinafval) met de Afvalverwerking Utrecht (AVU) loopt 1 januari 2021 af. Verreweg de meeste gemeenten kiezen tot nu toe voor bronscheiding, ook in Veenendaal.

Gerard van Wijk

Bijna drie jaar geleden is Diftar ingevoerd, betalen per keer voor restafval, alsmede een vierde kliko voor PMD (plastic, metaal en drinkkartons). Het college kiest voorlopig voor bronscheiding in plaats van nascheiding, waarbij restafval en PMD samen worden aangeboden en bij AVU worden gescheiden. In het nieuwe contract wordt door AVU ook de mogelijkheid tot nascheiding aangeboden voor de verwerking van restafval.

KOSTBAAR In de praktijk blijkt het nogal kostbaar in een later stadium restafval en herbruikbaar PMD te scheiden. Iedere gemeente is vrij een keuze te maken: bronscheiding (door de inwoners), nascheiding (bij AVU) of een mengvorm, bij laagbouw bronscheiding en bij hoogbouw nascheiding. Het college concludeert dat de huidige afvalinzameling met bronscheiding voordelen heeft boven nascheiding. Het sluit aan bij de doelstelling om te werken aan een circulaire economie, het sluit aan bij de verwachtingen van inwoners en het heeft lagere kosten.

BEWUST ,,Wanneer inwoners zelf het afval moeten scheiden, worden zij zich bewust van de hoeveelheid afval die zij produceren en welke invloed zij hierop hebben", is de redenering. Overigens wordt niet geheel uitgesloten dat in de toekomst alsnog kan worden overgegaan op nascheiding. Dat is ook afhankelijk van technische ontwikkelingen. De raad wordt gevraagd hoe zij aankijkt tegen de ontwikkelingen voor wat betreft de afvalverwerking.

De hoeveelheid restafval die de verbrandingsoven in gaat moet drastisch omlaag. Daarom het streven te komen tot een betere scheiding van afvalstromen. Per persoon produceren inwoners jaarlijks bijna 500 kilo huishoudelijk afval. Daarvan verdwijnt ruwweg 200 kilo als restafval in de verbrandingsoven. Het overige afval, 60 procent, wordt gescheiden ingeleverd.

Ambitie is dat over enkele jaren de hoeveelheid restafval gedaald is tot 100 kilo per persoon. Dan moet driekwart van het huishoudelijk afval worden gescheiden. De financiële prikkel zorgt ervoor dat gemiddeld 40 procent minder restafval wordt aangeboden. De inwoners zijn in het algemeen tevreden over de afvalinzameling.