• Koen Suyk

Preventieve aanpak schoolverzuim succesvol

VEENENDAAL Schoolverzuim is strafbaar. Meestal zijn er oorzaken waarom leerlingen verzuimen. Maar hoe kom je daarachter? Intensief overleg met de scholen over de aanpak van en bij schoolverzuim leidt tot minder verzuim van leerlingen. Er wordt in Veenendaal steeds beter en intensiever samengewerkt met scholen, hulpverlenende instellingen en leerplichtambtenaren om zoveel mogelijk (schadelijke gevolgen van) schoolverzuim te voorkomen. Met name de samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wordt gezien als pluspunt.

Gerard van Wijk

Het jaarverslag leerplicht 2014-2015 toont een tekening van Peter van Straaten. Een moeder staat aan het bed van haar kind en zegt: 'en als pappa je nou met de auto brengt, ga je dan wel naar school?' Geconstateerd wordt dat het tijdig signaleren van schoolverzuim en vooral de preventieve aanpak kan voorkomen dat het kind afglijdt en de school zonder diploma verlaat. Geconstateerd wordt tevens dat er een toename is van 'dreigend verzuim' ofwel ziektemeldingen met twijfel. ,,Het lijkt er op dat ouders het spijbelgedrag van hun kind met een ziektemelding willen dekken om zo onder de bemoeienis van de leerplichtambtenaar uit te komen." Hier komt komend schooljaar extra aandacht voor.

De leerplicht voor kinderen van 5 tot 16 jaar en tot 18 jaar tot er een startkwalificatie is, is verbonden met leerrecht: recht op onderwijs om zich te kunnen ontwikkelen en om daarmee op latere leeftijd een zelfstandige positie in de maatschappij te kunnen verwerven. Een startkwalificatie wil zeggen een diploma op minimaal mbo2, havo- of mavo-niveau. ,,Samenwerking tussen ouders, school en partners in de keten is van essentieel belang voor een integrale aanpak. Met elkaar zorgen we ervoor dat leerlingen in de schoolbanken blijven en minimaal een startkwalificatie behalen."

Begin dit jaar had Veenendaal 11.191 leerplichtige jongeren. In het schooljaar is met 425 jongeren en/of ouders/verzorgers contact geweest over onderliggende problemen die wellicht verantwoordelijk waren voor het schoolverzuim. Dat zijn er dertien meer dan in het vorige schooljaar. In het afgelopen schooljaar is vooral het aantal preventieve gesprekken sterk opgevoerd, naar 191. ,,Dreigend verzuim, spreekuur, ziekteverzuim met twijfel, zijn allemaal redenen voor preventieve acties of gesprekken door de leerplichtambtenaar. Daardoor is het aantal processen-verbaal laag gebleven: zes in plaats van tien in het vorige schooljaar. Van alle meldingen is 96 procent (408 meldingen) opgelost en zijn geen acties meer nodig, in vier procent ofwel zeventien meldingen loopt er nog een hulpverleningstraject.

Bij de aanpak van schoolverzuim willen Veenendaal, Ede, Rhenen, Scherpenzeel en Renswoude intensiever gaan samenwerken. Vanaf deze maand is de leerplicht en RMC administratie (regionaal meld- en coördinatiepunt) gecentraliseerd. Veenendaal zorgt als centrumgemeente namens de vijf gemeenten voor uitvoering van deze taak.

Scholen moeten melden als een jongere in vier weken tijd zestien uur heeft verzuimd. Vastgesteld wordt dat gesprekken op alle scholen voor voortgezet onderwijs vooral belangrijk zijn bij wat gering verzuim ofwel sprokkelverzuim wordt genoemd. Het gaat er om snel de oorzaak te achterhalen en inzicht te krijgen in de achterliggende (thuis)problematiek. Veenendaal telt dertig scholen waarvan 23 scholen voor primair onderwijs en speciaal basisonderwijs.

Het aantal meldingen is overigens in vergelijking met het vorige schooljaar met tachtig toegenomen. Dat vindt zijn oorzaak in het tijdig signaleren van verzuim. Dat leidt tot steeds meer preventieve gesprekken. ,,Steeds meer op initiatief van de scholen. De verwachting is dat ouders/verzorgers de weg naar het Centrum voor Jeugd en Gezin nog beter zullen vinden." Door de inzet van de wijkteams is de preventieve (snelle) hulp duidelijk verplaatst naar de woonwijk.