• ,,We staan met z´n allen voor een behoorlijke uitdaging - , stelt wethouder Marco Verloop.

    Jacques Jullens

Nog scherper aan de wind zeilen

VEENENDAAL Het college heeft een integraal beleidskader sociaal domein vastgesteld, dat in januari door de raad wordt besproken. ,,Betere zorg voor minder geld, dat is onze doelstelling”, zegt wethouder Marco Verloop. ,,Maar dat is niet het enige dat ons in beweging zet.” Voor een deel is het voortborduren op het nu gevoerde beleid. Maar de gemeente gaat nog scherper aan de wind zeilen, geeft de wethouder desgevraagd toe. Dat is nodig om een en ander betaalbaar te houden.

Gerard van Wijk

,,Om onze inwoners passende ondersteuning te kunnen blijven bieden moet ons werk effectiever, efficiënter en meer integraal worden georganiseerd. Uitgangspunten zijn een stevige sociale basis, de beweging van zwaardere naar lichtere zorg en nog meer samenhang in het sociaal domein. We staan met z´n allen voor een behoorlijke uitdaging”, aldus de wethouder.

,,Als een inwoner bij de gemeente komt voor hulp dan vragen we expliciet waarom het zelf niet lukt ondersteuning te vinden en wat er van de gemeente nodig is. Samen met de inwoner kijken we naar passende mogelijkheden voor ondersteuning.”

Wat zijn passende mogelijkheden? Dat blijkt in de wet niet goed gedefinieerd. ,,We hebben dit nu nader omschreven, zodat het voor alle betrokkenen duidelijk is. Dat is lastig, maar nodig. Wanneer er geen goede definitie van passende mogelijkheden is gaan de kosten de pan uit rijzen”, zegt de wethouder.

EFFICIËNTER Het maximum bedrag aan vergoedingen wordt lager. Wel wordt een ,,breed collectief aanbod voor ondersteuning ontwikkeld". Dat wil zeggen een aanpak in kleine groepen in plaats van individuele ondersteuning. Het kan hier en daar efficiënter. ,,Bijvoorbeeld wanneer duidelijk is dat een probleem chronisch van aard is, dan hoeft wellicht niet ieder jaar opnieuw een aanvraag te worden ingediend.” Er wordt verder scherp gekeken naar de inkoop van ondersteuning, het maken van resultaatafspraken met zorgverleners en het toezicht op de juiste inzet door hulpverleners.

Het college hoopt met het pakket maatregelen ,,om de armoede te doorbreken en meer gelijkheid tussen verschillende doelgroepen die ondersteuning nodig hebben".

AANBEVELINGEN Aan 534 Veenendalers is gevraagd hoe zij denken over het sociaal beleid. De meesten vinden het prima dat de gemeente meer wil inzetten op preventie. Zeventig procent van de ondervraagden vindt dat overheid en inwoners onvoldoende naar elkaar omkijken. Om het geheel betaalbaar te houden kiest 60 procent er voor om zelf meer te betalen, 40 procent kiest voor versobering van de huidige voorzieningen. Er zijn ook aanbevelingen gedaan. ,,Inwoners willen beter weten wat er beschikbaar is aan ondersteuning, gemeentelijke regelingen, waar ze terecht kunnen.”

Verder wordt aanbevolen te kijken of inwoners niet eerder aan de bel kunnen trekken als ze hulp nodig hebben, zodat problemen niet opstapelen.