• Archief BDUmedia

Parkeren tegen kostprijs wordt duur

VEENENDAAL Aandachtspunt bij het parkeren is het onderzoek naar de kostprijsdekkendheid zoals dat door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) is uitgevoerd. Uit de derde bestuursrapportage van dit jaar van het college aan de raad blijkt dat de extra kosten voor juridische ondersteuning 35.000 euro bedragen.

Gerard van Wijk

,,Afhankelijk van het verloop van het proces is het niet uit te sluiten dat de juridische kosten hoger zullen uitvallen." Die worden gedekt uit de algemene reserve, die ruim 23 miljoen euro bedraagt. De ACM heeft geoordeeld dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld door bij de parkeertarieven niet de kostprijs in rekening te brengen. De gemeente heeft beroep ingesteld tegen de beslissing van de ACM. ,,Het is een algemeen belang besluit. Als we dat niet zouden doen moeten we vanaf 10 februari een dwangsom van 5.000 euro per week betalen. Wij hebben de garages voorgefinancierd met het oog op de ontwikkelingen in het centrum," zegt wethouder Engbert Stroobosscher.

PROGNOSE Met de bestuursrapportage wordt de raad tussentijds gerapporteerd over de stand van zaken uit de programmabegroting en hoe de gemeente er financieel voor staat. Er zijn zoals gewoonlijk hogere en lagere lasten te noteren dan de aanvankelijke prognose. Aan het eind resteert een voordelig saldo van 323.000 euro en dat wordt in de algemene reserve gestort. Een van de mutaties betreft hogere lasten van 25.000 euro voor het aanbrengen en verplaatsen van paaltjes in het centrum om ramkraken te voorkomen. ,,Hierdoor wordt het voor voertuigen moeilijker ongewenst het centrum binnen te komen." Voor de herinrichting van het gebied rondom de Sandbrinkstraat wordt een plan opgesteld.

RAMINGEN Door de invoering van het Diftar-systeem bij de afvalverwijdering en -verwerking wordt steeds minder restafval aangeboden. Dat is weliswaar de bedoeling van het systeem, maar voor de gemeente betekent het lagere inkomsten van naar schatting 75.000 euro. ,,Wij verwachten dat het nog zeker één jaar duurt voordat het aantal aanbiedingen van restafval stabiliseert en daarmee de ramingen beter zullen gaan aansluiten." Ook is er een sterk wisselende kwaliteit van het ingezamelde PMD-afval en dat resulteert ook in een verminderde opbrengst van 75.000 euro.

JONGEREN Ten opzichte van de vorige bestuursrapportage is er sprake van een forse toename van de kosten voor ondersteuning aan jongeren. In plaats van 772.000 euro neemt het nadeel toe naar ruim 1,8 miljoen euro. De gemeente is pas twee jaar verantwoordelijk voor deze taken en daarom is er weinig ervaring en zijn er weinig betrouwbare prognoses. Dat geldt voor de specialistische jeugdhulp, maar ook voor de ambulante zorg, terwijl de duurdere verblijfstrajecten langer lopen dan verondersteld.

Bij de Wmo wordt wederom een overschot verwacht, dit jaar van ruim 1,3 miljoen euro. Er zijn met name minder uitgaven voor wat betreft de individuele- en groepsgerichte ondersteuning.