• Wethouder Marco Verloop: ,,Ik denk al met al dat het wel gaat lukken.”

    Ted Walker

Noodlokalen CLV komen uit hoge hoed

VEENENDAAL Als een konijn uit de hoge hoed kreeg de gemeenteraad eerder deze maand een memo van het college. Hierin werd een voorstel van het Christelijk Lyceum Veenendaal (CLV) voor het plaatsen van units oftewel noodlokalen op het terrein van de school aan de Kerkewijk, in combinatie van één andere locatie aan de Mispel, als optie ten tonele gevoerd. Helemaal nieuw was het niet, al eerder werd er aan gedacht maar vanwege ruimtegebrek is het niet nader onderzocht. Kennelijk ziet de school nu wel de ruimte.

Gerard van Wijk

Het zou een mooie oplossing zijn voor een probleem waar zowel de schoolleiding als de ouderraad vrijwel onoverkomelijke moeite mee had. Er was namelijk sprake van drie locaties, die tijdens de verbouwing van het oudste gedeelte van de school zouden moeten worden gebruikt. Die aan de Kerkewijk, een aan de Mispel en een aan de Wageningselaan, in het voormalige gebouw van Belcompany. Het gependel dwars door Veenendaal van duizend scholieren en docenten tussen de locaties, met tijdverlies en verkeers(on)veiligheid, werd als problematisch ervaren. Tot het konijn uit de hoge hoed kwam. Samen met de gemeente gaat het CLV de optie verder uitwerken en onderzoeken.

GOED VOORSTEL Wethouder Marco Verloop noemt het een goed voorstel van het CLV. ,,We gaan kijken of het past, ook voor wat betreft brandveiligheid, verkeersveiligheid en veiligheid rondom de bouw van de school.” Er wordt tevens een experiment uitgevoerd met het verlenen van de omgevingsvergunning, oftewel het procesmatig anders omgaan met de vergunningverlening. ,,Dat geeft goede vaart in het project. Ik denk al met al dat het wel gaat lukken.” De school zal in overleg met de buurt en de leerlingen en ouders zorgen voor een goede routing van de leerlingen van en naar de Mispel en de Kerkewijk.

BIJNA ENERGIENEUTRAAL Goede onderwijshuisvesting doet er toe, aldus de SGP. Alleen het budget blijft een steen op de maag. De gemeente stelt een krediet van 15,2 miljoen euro beschikbaar voor de verbouw van het een halve eeuw geleden neergezette schoolgebouw. Het wordt een bijna energieneutraal gebouw en niet een volledig energieneutraal gebouw. Tot ongenoegen van GroenLinks, D66, PvdA, Denk en SP. Voor 750.000 euro kan het volledig energieneutraal worden gebouwd. Omdat ,,het tegengaan van klimaatverandering voor iedereen een prioriteit zou moeten zijn en één van de voornemens is om als gemeente het goede voorbeeld te geven".

Andere partijen zien het anders, verbouw is in hun ogen wezenlijk verschillend van complete nieuwbouw, zoals bij het IKC West. En uit de gemeentelijke kas kan op dit moment niet rijkelijk worden geput. Daar komt bij dat de meerkosten voor een volledig energieneutraal gebouw niet uit de lagere energiekosten van het CLV betaald kunnen worden.