• Langs de A12 liggen op De Batterijen nog braak liggende percelen.

    Aart Aalbers

Minder vierkante meters kantoorruimte in Veenendaal

VEENENDAAL Nu Provinciale Staten van Utrecht akkoord is gegaan met het inpassingsplan kantoren, ondanks grote bezwaren van Veenendaal, is het aantal vierkante kantoormeters teruggeschroefd. Veenendaal heeft steeds betoogd dat er met name op bedrijventerrein De Batterijen ruimte was voor nieuwe kantoren. Het benutten van die ruimte werd nodig geacht om de gewenste ICT-campus te realiseren.

Gerard van Wijk

Maar de provincie vindt dat er, ook in Veenendaal, te veel kantoorruimte leeg staat en het daarom ongewenst is om nieuwe kantoren bij te bouwen. De gemeente wijst er op dat Veenendaal weinig solitaire kantoorruimte heeft en dat het ook niet zo eenvoudig is oude leegstaande kantoren aan te passen aan de eisen van deze tijd. Ook over de omvang van leegstaande kantoorruimte waren provincie en gemeente het niet eens. Volgens de gemeente schatte de provincie die te hoog in.

UITDAGING ,,Niettemin blijven onze ICT-ambities overeind", zegt wethouder Marco Verloop. ,,Maar het wel een uitdaging naar de toekomst." Inmiddels is ook een kantorenvisie van FoodValley voor de jaren tot 2027 uitgekomen. Het college vraagt de gemeenteraad eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken. De centrale vraag is ,,welke kantoorlocaties er nodig zijn om de ambities van de regio FoodValley maximaal te realiseren en tegelijkertijd het lokale en regionale bedrijfsleven optimaal te blijven accommoderen."

WERKGELEGENHEID De speerpuntsectoren voeding en informatietechnologie zijn verantwoordelijk voor 21.000 banen, ofwel 13 procent van het totaal aantal banen in FoodValley. De informatietechnologie en dienstverlening zijn sectoren waar een relatief groot deel van de werkgelegenheid in kantoren plaatsvindt. De huidige vraag naar kantoren is in FoodValley 813.000 vierkante meter. In de kantorenvisie wordt uitgegaan van een forse groei in de sectoren voeding en ICT, zakelijke dienstverlening, overheid, onderwijs en zorg. ,,Uiteindelijk groeit de werkgelegenheid met ongeveer acht procent, ofwel 14.000 banen."

Door robotisering ontstaan meer 'bureaubanen' ten opzichte van handwerk. Maar door de verdergaande automatisering wordt aan de andere kant weer een daling in het relatieve aantal kantoorbanen in andere sectoren verwacht. ,,Door trends waarbij steeds meer aandacht is voor het lokale en de herkomst van producten, maar ook de opkomst van 3D printers en andere productievormen, kan juist het aandeel banen dat in kantoren plaatsvindt, weer afnemen." Kantoren worden volgens de kantorenvisie steeds meer gezien als ontmoetingsplek en moeten een meerwaarde hebben ten opzichte van het thuis werken. Afhankelijk van de groei van de werkgelegenheid zal de vraag naar kantoren tot 2030 toe- of afnemen. Ook de vervangingsvraag van kantoren speelt hierbij een rol.