• Foto: Jan Pit/BDU

'Niet bezuinigen maar investeren op cultuur'

VEENENDAAL De gemeenteraad besluit in juni hoe het verder moet met de cultuursector. Veenendaal geeft jaarlijks 62 euro per inwoner uit aan cultuur en daarmee verkeert de gemeente in het onderste segment van de markt. Vergelijkende gemeenten hebben (beduidend) meer over voor hun culturele instellingen. Terwijl de ambitie hoog is: een actief cultuurbeleid, een zo goed als volledig cultuuraanbod en de erkenning dat 'cultuur bijdraagt aan de sociale en economische ontwikkeling van onze gemeente'.

Gerard van Wijk

De cultuursector is door het college van burgemeester en wethouders gevraagd naar inzicht in een verdere bezuinigingstaakstelling van anderhalve ton. Dat ziet de sector niet zitten. Er is in de afgelopen jaren al voor 676.000 euro bezuinigd en niet geïndexeerd. De sector wil 'niet verder bezuinigen maar investeren'.

Het college heeft nu een zogeheten herijkingsnotitie voor het cultuurbeleid voor de jaren 2017-2020 laten verschijnen. Maak principiële keuzes, hebben de culturele instellingen aan het college gevraagd. Het college speelt de bal door aan de raad, die er tenslotte over gaat.

De financiële nood is inmiddels hoog bij de culturele instellingen. Behalve de bezuinigingen is er door de economische crisis ook sprake van verminderde opbrengsten, bij elkaar 223.000 euro. Alleen het museum scoorde via de museumwinkel een plusje van vierduizend euro.

Volgens de herijkingsnotitie is het voortbestaan van een aantal culturele instellingen op de tocht komen te staan. Verdere bezuinigingen gaan ten koste van het aanbod en ook de bereikbaarheid van cultuur staat ter discussie. De continuïteit van de Volksuniversiteit is onzeker. Het organisatorisch streven is met ingang van 2019 één cultuurbedrijf te hebben in Veenendaal, maar de cultuursector betwijfelt of dat de noodzakelijke financiële ruimte gaat bieden. Er wordt nagedacht over een fusie van alle instellingen of het samen runnen van een cultuurbedrijf.

Eén van de keuzes die het college aan de raad voorlegt, is een eventuele samenvoeging van instellingen, die nu al min of meer in hetzelfde gebouw zijn gehuisvest: de muziekschool en de Volksuniversiteit in Spectrum, de openbare bibliotheek en het museum in De Cultuurfabriek, het theater en een popodium in De Lampegiet. Het subsidiebudget voor cultuur (amateurkunst, bibliotheek, theater, muziekschool, Volksuniversiteit, museum, historische vereniging) bedraagt voor dit jaar ruim vier miljoen euro, maar daarvan gaat gemiddeld 32 procent op aan huur, dus éénderde deel van het budget wordt teruggestort naar de gemeente.

,,Veel cultuurgeld gaat naar stenen'', wordt vastgesteld. Daar komen de vaste lasten (onderhoud en personeel) nog bij en dan blijft voor de bedrijfsvoering steeds minder over.. De raad moet keuzes maken: meer marktwerking, verhoging inkomsten en/of rendement op accommodaties, anders organiseren of snijden in het cultuuraanbod, maar dat laatste strookt niet met de ambitie om de continuïteit van het cultuuraanbod te handhaven.