• Archief BDUmedia

'Nadelig saldo maar toch op koers met begroting'

VEENENDAAL De gemeente Veenendaal ligt op koers bij de uitvoering van het in de Programmabegroting 2017 vastgelegde beleid. Dit blijkt uit de eerste bestuursrapportage 2017, meldt de gemeente in een persbericht. Toch laat de eerste bestuursrapportage een nadelig saldo zien van 12.000 euro voor 2017. Het definitieve resultaat over 2017 wordt zichtbaar in de jaarrekening.

Het college van Veenendaal presenteert een eerste bestuursrapportage over 2017 om zicht te geven op de uitvoering van de Programmabegroting 2017. In de programmabegroting zijn beleidsvoornemens opgenomen. Deze bestuursrapportage laat zien dat de beleidsvoornemens conform planning en inhoud worden uitgevoerd.

RESULTAAT Het nadelige resultaat van de rapportage bedraagt 12.000 euro. De financiële afwijking ten opzichte van de Programmabegroting 2017 is hiermee gering. Op onderdelen zijn er wel incidentele afwijkingen. De belangrijkste betreffen de hogere rijksvergoeding voor bijstandsuitkeringen (een voordeel van 1.313.000 euro), een hogere algemene uitkering (een voordeel van 381.000 euro), hogere uitgaven voor bijstandsuitkeringen (een nadeel van 1.047.000 euro), een verlaging van de efficiencytaakstelling op de bedrijfsvoering van het sociaal domein (een nadeel van 285.000 euro) en een hogere bijdrage aan het recreatieschap (een nadeel van 200.000 euro).

,,Het college merkt hierbij nadrukkelijk op dat bij genoemd nadelig resultaat veelal sprake is van incidentele bedragen'', aldus het persbericht. ,,De structurele ontwikkelingen van de bestuursrapportage laten een positief beeld zien, oplopend van 214.000 euro in 2018 naar 303.000 euro in 2020. Deze structurele effecten zijn verwerkt in de Kadernota 2018-2021.''