• BDUmedia archief

Minder jongeren drinken alcohol

VEENENDAAL Maatregelen om het alcoholgebruik onder jongeren te verminderen, hebben resultaat. Dat toont de tussenrapportage preventie- en handhavingsplan alcohol. In Veenendaal drinken minder jongeren alcohol dan drie jaar geleden.

Gerard van Wijk

Sinds 2013 is de gemeente verantwoordelijk voor het toezicht op de Drank- en Horecawet. Juni 2014 stelde de gemeenteraad het plan vast voor de periode 2014-2017. Het preventiemodel heeft als kenmerken bewustwording en educatie, regelgeving en handhaving. De effecten van de uitgevoerde activiteiten, waarbij verschillende organisaties zijn betrokken, zijn gemeten. Dit alles om het alcoholgebruik onder jongeren te voorkomen. Dat is hard nodig omdat er nog steeds te vroeg, te vaak en teveel alcohol door jongeren wordt gedronken.

GOEDE KANT OP Maar het gaat de goede kant op, blijkt uit de cijfers. Zo is het percentage jongeren tussen 13 en 17 jaar dat ooit alcohol heeft gedronken gedaald van 41 naar 31. Het percentage jongeren dat in de afgelopen vier weken alcohol heeft gedronken, is gedaald van 32 naar vorig jaar 24. Dan zijn er nog jongeren die van mening zijn dat de ouders hun alcoholgebruik goedkeurt of er niets van zegt en dat is gedaald van 51 naar 38 procent.

Er wordt bij aangetekend dat een deel van de jongeren dat alcohol en drugs gebruikt meer problemen heeft dan alleen het middelengebruik. Zij verlaten de school vroegtijdig, hebben schulden en veroorzaken op straat of in de horeca overlast. Dan is er nog een risicogroep jongeren die alleen in het weekend drinkt en overlast veroorzaakt.

BUREAU HALT Recent werden meerdere jongeren met alcoholhoudende drank in hun bezit doorverwezen naar bureau Halt (voorkomt en bestraft jeugdcriminaliteit) of hebben een boete gekregen. In sommige gevallen zijn ondernemers en sportverenigingen beboet vanwege het schenken van alcohol aan jeugdigen. Overigens wordt in Veenendaal, en in het algemeen in de gemeenten van FoodValley, door verkopers van alcohol de voorschriften om geen drank aan jongeren onder 18 jaar te verkopen, goed nageleefd.

NADENKEN De voorlichtingslessen op scholen waren tot voor enige jaren gericht op basis- en middelbare scholen. De aandacht is nu volledig verschoven naar het voortgezet onderwijs. Specifieke voorlichting in het voortgezet onderwijs moet het zelfvertrouwen van jongeren versterken, alsmede probleemoplossende vaardigheden en weerbaarheid. Dat wordt belangrijker geacht dan kennisoverdracht. Bij een project in Veenendaal-West stimuleren wijkcoaches jongeren om onderling afspraken te maken over alcoholgebruik. ,,Jongeren gaan meer nadenken over hun eigen drankgebruik en houden elkaar aan de afspraken."

Veens blijft signalen van problematisch alcoholgebruik bij jongeren oppikken. De wijkcoaches gaan in gesprek met jongeren en hun ouders en waar nodig volgt doorverwijzing naar gespecialiseerde hulp. Bedoeling is dat de preventieve activiteiten van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Veens en de handhavingstaken verder op elkaar worden afgestemd. Omdat ,,vroegtijdig signaleren en verwijzen essentieel is."