• Aart Aalbers

Mensen in bijstand vinden brieven en formulieren onduidelijk

VEENENDAAL Meer dan de helft van de mensen met een bijstandsuitkering is tevreden over de informatie vanuit de gemeente over verplichtingen om werk te zoeken en het verrichten van een tegenprestatie. Maar zij klagen wel over onduidelijkheid van brieven, beschikkingen en fomulieren. Dat blijkt uit een klanttevredenheidsonderzoek onder klanten van de bijstand.

Gerard van Wijk

De medewerkers van de gemeente zijn minder goed bereikbaar dan enige jaren geleden bij een eerder onderzoek bleek. Ook de deskundigheid en de mate waar er voldoende tijd werd genomen voor de klant worden als minder positief beoordeeld.

Het college heeft kennis genomen van het onderzoeksrapport voor Veenendaal, Rhenen en Renswoude. De cliëntenraad wordt om advies gevraagd wat zij denkt dat de gemeente kan verbeteren. Overigens mag aan de bekendheid met de cliëntenraad ook wel enige aandacht worden gegeven. Die is met 37 procent niet groot, al was het twee jaar geleden met 30 procent nog minimaler. Ten opzichte van 2014 is het aantal klanten dat verplicht moet solliciteren toegenomen van 44 naar 52 procent. Twee jaar geleden kreeg één op de vier klanten minder dan twaalf maanden een uitkering, nu is dat afgenomen naar één op de zeven klanten. Het percentage klanten dat één tot vijf jaar een uitkering ontvangt is in de afgelopen twee jaar toegenomen van 34 naar 45 procent.

Het 'vastgeroeste' idee dat mensen met een uitkering de gehele dag op de bank naar de televisie kijken wordt door het onderzoek de wereld uitgeholpen. Het merendeel biedt aan hulp aan buren, ruim éénderde meerdere keren per maand of vaker. Ruim de helft van de mensen met een uitkering is mantelzorger en het merendeel verricht vrijwilligerswerk. De tevredenheid over het traject 'de digitale werkplaats' is gestegen van 17 naar 32 procent, maar weinigen menen dat deelname aan het traject de kans op een baan heeft vergroot. Dat geldt trouwens ook voor de deelnemers aan een IW4 project.

Het merendeel van de mensen in de bijstand schat de kansen op de arbeidsmarkt uberhaupt (zeer) slecht in, al is het optimisme iets groter dan enige jaren geleden. In 2014 dacht nog 72 procent vrijwel geen kansen te hebben een baan te kunnen vinden, nu is dat percentage teruggelopen tot 60. Achttien procent van de uitkeringsgerechtigden ziet (zeer) goede kansen. 

Uit het onderzoek blijkt ook dat 64 procent van de mensen met een uitkering in Rhenen onbekend is met het gegeven dat sinds enige tijd met post voor Sociale Zaken en terugmeldingen na vakantie zij terecht kunnen bij de balie van het gemeentehuis in Rhenen. Zeventien procent is daar wel mee bekend, maar heeft er (nog) geen gebruik van gemaakt.