• Aart Aalbers

Meer veranderingen op komst in sociaal domein

VEENENDAAL Na 4,5 jaar wordt door de gemeente een nieuwe visie op het sociaal domein vastgesteld. Tenslotte zijn er nieuwe taakvelden bijgekomen, zoals de Wmo, jeugd en participatie. De opstellers van de notitie, die ter consultatie aan de raadscommissie wordt aangeboden, vinden dat er geen geheel nieuwe uitgangspunten nodig zijn.

Gerard van Wijk

De uitgangspunten zoals in augustus 2013 in 'Model Veenendaal' vastgelegd zijn nog actueel. Wel blijkt bij de evaluatie dat aan twee van die uitgangspunten door de gemeente nog onvoldoende richting wordt gegeven: het bieden van integrale ondersteuning op alle leefgebieden van de inwoners en regievoering op de resultaten van de ondersteuning.

Iedereen naar vermogen actief, is één van de uitgangspunten. Verder ondersteuning bieden aan inwoners waar nodig: licht en algemeen als mogelijk, complex en gespecialiseerd als het moet, ofwel 'scherp aan de poort'. Een ook nog het ,,stimuleren van de eigen kracht van inwoners en hun netwerk."

JEUGD De meeste inwoners weten waar zij welke ondersteuning kunnen vinden, zo blijkt. ,,Ingewikkelder wordt het als een jeugdige met jeugdhulp voor een rolstoel naar het Wmo-loket wordt verwezen of na zijn achttiende wordt overgedragen aan het Wmo-loket. Complex wordt het in een huishouden waar meerdere personen ondersteuning ontvangen vanuit meerdere loketten. Deze mensen zijn hier nog veel tijd kwijt met het organiseren van de zorg die nodig wordt geacht."

Vastgesteld wordt dat de meeste inwoners in staat zijn hun vraag goed te formuleren, hoewel niet elke inwoner in staat is zijn weg zelfstandig te vinden. Er zijn bijvoorbeeld mensen met zorgmijdend gedrag. ,,Vroegsignalering bij inwoners kan verergering van de problematiek voorkomen."

WIJKTEAMS Op dit moment zijn nog diverse instanties actief binnen het sociaal domein. Wanneer het gaat om de Wmo zijn dat de wijkteams van Veens, gemeentelijke Wmo-consulenten en diverse aanbieders. Voor de jeugd staan wijkteams klaar, deels van Veens, deels van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), alsmede aanbieders. En bij participatie het budget advies centrum, het loket van werk en inkomen en ook aanbieders. Dat moet er toe leiden dat er in 2030 sprake is van één centraal punt voor de indicatie en/of ondersteuning alsmede een integraal collectief aanbod in de wijk. Activering, verbinding en vroegsignalering moet in de plannen op wijkniveau voor de inwoners plaatsvinden.

MEER VERANDERINGEN Er zal de komende jaren nog veel veranderen in het sociaal domein ,,als gevolg van onze ambities." Het is een complex proces, waarbij het college wordt aanbevolen een gerichte veranderstrategie te kiezen. Het college kiest vervolgens voor optie B, genaamd 'doordacht voorwaarts'. ,,De noodzaak van vernieuwen staat vast. Dat gebeurt vooral in samenwerking. Wat goed loopt wordt niet gewijzigd. Maar veel dingen lopen nog niet zoals gewenst is."

De veranderstrategie wordt voorgesteld als een metafoor 'de reis of bergbeklimming'. ,,De reis heeft een reisdoel dat in verschillende (berg)etappes wordt bereikt. Het reisdoel op langere termijn is bekend en daarop is de koers steeds gericht. Per etappe wordt gekeken wat nodig is om de afstand naar het volgende tussenstation te bereiken."