• De cliëntenraad meent ,,dat er ergens in de communicatie iets niet goed is gegaan - .

    Robin van Lonkhuijsen

Laag rapportcijfer Participatiewet

VEENENDAAL Met regelmaat organiseert de gemeente onderzoeken naar de tevredenheid van inwoners die diensten afnemen van de gemeente. Nu zijn er gegevens van een tweejaarlijks onderzoek onder inwoners die met de uitvoering van de Participatiewet (werk en inkomen) te maken hebben. Die geven een rapportcijfer van 6,7 en dat steekt schril af bij rapportcijfers in andere sectoren.

Gerard van Wijk

,,Landelijk is het cijfer nog lager: 6,5”, zegt wethouder Dylan Lochtenberg. ,,We streven naar 7,5, maar een 7 zou mooi zijn. Het blijft voor de gemeente een uitdaging om de dienstverlening te verbeteren. Maar bij werk en inkomen moeten we handhaven en soms ook sanctioneren en daar maak je je niet populair mee.” De Cliëntenraad de Vallei heeft het college een zevental adviezen verstrekt die ertoe moeten leiden dat het benutten van de ervaringskennis van klanten de kwaliteit en klantgerichtheid van de dienstverlening vergroot.

UITSTROOM Geadviseerd wordt mensen te bevragen die inmiddels zijn uitgestroomd, met name op effectiviteit van de re-integratie instrumenten. ,,We gaan de uitgestroomde mensen ook bevragen, daar kunnen we van leren”, aldus de wethouder. In de cijfers over de ontheffing van de sollicitatieplicht ziet de cliëntenraad een ,,zorgelijk verschil tussen uitkomst van het onderzoek en de gegevens van de gemeentelijke registratie.”

Het lijkt erop dat de steekproef niet als echt representatief voor 'ontheffing' kan worden beschouwd. ,,In de praktijk kan dit betekenen dat de vragenlijst ingevuld is met name door mensen die een ontheffing hebben.” De cliëntenraad heeft überhaupt twijfels of het onderzoek wel representatief is.

LEESBAARHEID Uit het onderzoek blijkt dat ruim een kwart van de klanten aangeeft nooit contact met de gemeente te hebben in het kader van re-integratie, terwijl de gemeente aangeeft iedereen te hebben gezien en gesproken. De cliëntenraad meent ,,dat er ergens in de communicatie iets niet goed is gegaan". Een deel van de mensen heeft moeite met de leesbaarheid van de beschikkingen en zijn onbekend met de ondersteuning die geboden kan worden door Veens, het inloopspreekuur in Rhenen, het budgetadviescentrum en de cliëntenraad. Volgens de wethouder wordt geprobeerd helder en begrijpelijk te communiceren. ,,Maar er kan altijd een tandje bij.”

VRAAGTEKENS Op een aantal gebieden is de tevredenheid toegenomen. ,,Dit geldt met name voor de bereikbaarheid van de gemeente en de klanttevredenheid van de trajecten bij het trainingscentrum.” Ook de gemeente zet vraagtekens bij de representativiteit van het onderzoek. ,,Door alleen het zittend bestand te bevragen zijn de meer kansrijke personen met een arbeidsplicht die reeds succesvol zijn uitgestroomd buiten het onderzoek gehouden. De groep die is aangeschreven heeft nog steeds niet of onvoldoende kunnen profiteren van de aantrekkende economie of zij is onvoldoende toegerust om betaald werk te kunnen bemachtigen en vervolgens te behouden.”