• Bram van den Heuvel

Krijtverbod geldt ook voor Jopie en Henk

VEENENDAAL De gemeenteraad van Veenendaal paste afgelopen week tijdens een urenlange vergadering op diverse vlakken het beleid aan. Maar op enkele onderdelen haalden voorstellen het niet, bijvoorbeeld over islamitisch onderwijs en over stoepkrijt.

Gerard van Wijk

Krijten op de stoep, wie heeft het in de kinderjaren niet gedaan? Maar officieel mag het niet. Een landelijke maatregel, in Veenendaal in de algemene plaatselijke verordening (APV) vastgelegd in artikel 2:42, 2 b. ,,Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is met kalk, krijt, teer of een kleur of verfstof een afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen of te doen aanbrengen."

Het betreffende artikel is duidelijk gericht op lieden die met graffiti in de weer zijn, maar Jopie van negen en Henk van acht mogen ook niet op de stoep krijten. Dat gaat de SP te ver. In de laatste vergadering voor het zomerreces werd daarom een motie ingediend om het woord krijt uit artikel 2:42, 2 b, te halen. Met in het achterhoofd dat gemeenten als Den Haag en Breda het krijtverbod al naar de prullenmand hebben verwezen.

GEEN OVERLAST Daarbij werd nog aangegeven dat stoepkrijtende kinderen geen enkele overlast geven en handhaving op dit deel van het artikel lastig is. Immers, als de politie niet eens genoeg menskracht heeft om alle inbrekers achter de broek te zitten, dan gaan ze al helemaal niet achter stoepkrijtende kinderen aan. Maar de SP kreeg alleen de VVD, GroenLinks en Denk mee in haar pleidooi. Dat zijn derhalve slechts zes zetels van de aanwezige 31 raadsleden. Waarom zo'n geringe steun voor op het oog toch een sympathiek en ook niet bijzonder politiek thema? Omdat binnen afzienbare tijd de APV doorgespit wordt op onzinnige of niet uitvoerbare regelgeving en dan komt het stoepkrijten ongetwijfeld weer voorbij.

ISLAMITISCH ONDERWIJS Het is een voorbeeld van één van de vele voorstellen die het niet haalt bij bespreking van de kadernota door de raad. In het algemeen is er alleen aandacht voor de moties en amendementen die de eindstreep wel halen. Een ander voorbeeld van een motie die het niet haalt is die van Denk, waarbij wordt voorgesteld om te bezien of islamitisch onderwijs in Veenendaal mogelijk is. Behalve Denk is alleen de SP daar ook voor. Iedere schooldag gaan 182 leerlingen uit Veenendaal naar de Al Amana basisschool in Ede ,,omdat hun schoolkeuze niet beschikbaar is in Veenendaal." Volgens Denk is dat een duidelijk signaal dat er behoefte is aan onderwijs met islamitische grondslag.

De raadsdiscussie verzandt in onduidelijkheden. De feiten zijn dat de gemeente de vervoerskosten betaalt aan de ouders en er overleg met het schoolbestuur is geweest. Het stichten van een basisschool is wettelijk geregeld in de Wet primair onderwijs, en is een bevoegdheid van de minister van onderwijs. Voor Veenendaal geldt een stichtingsnorm van 322 leerlingen. Het oprichten van een dependance is wettelijk niet toegestaan. De wettelijke belemmering is dat bij een dependance in Veenendaal de leerlingen uit hetzelfde voedingsgebied (Ede hoort hierbij) als de hoofdlocatie afkomstig zijn.