• Archieffoto ter illustratie.

    Archief Aart Aalbers/BDU

Kleine groei autoverkeer verwacht

VEENENDAAL Verkeer heeft de eigenschap dat het net als water de weg van de minste weerstand volgt. Een vaststelling in het nieuwe door het college vastgestelde verkeersmodel 2016-2030. Het wordt jaarlijks geactualiseerd. ,,Het verkeersmodel wordt gebruikt om activiteiten binnen Veenendaal te registreren, om de capaciteit van het verkeer te berekenen en de gevolgen voor geluid en fijn stof”, zegt wethouder Engbert Stroobosscher.

Gerard van Wijk

Alleen de ontwikkelingen rond de Rondweg-Oost zijn op dit moment buiten beschouwing gelaten, omdat de besluitvorming nog moet plaatsvinden. Wanneer er zoals verwacht volgend jaar een besluit wordt genomen door Provinciale Staten, dan zal dat consequenties hebben voor een volgend verkeersmodel. ,,Op het moment dat het verkeer op een bepaalde locatie vast loopt, gaat een deel een andere route kiezen. Door middel van een verkeersmodel kunnen effecten van ingrepen in de wegenstructuur of de realisatie van ruimtelijke plannen inzichtelijk worden gemaakt.”

NOODZAKELIJK Er worden nieuwe projecten ontwikkeld (zoals een perifere detailhandels vestigingslocatie of integrale kindcentra) of nieuwe infrastructuur opgeleverd (kruispunt Prins Bernhardlaan met verkeerslichten gewijzigd in een rotonde) en daardoor is actualisatie noodzakelijk.

Op deze manier wordt een prognose gemaakt voor de toekomst van de verkeerssituatie en kunnen eventuele knelpunten worden bepaald. ,,Dan kan bepaald worden welke maatregelen de gemeente moet treffen op het gebied van verkeer, vervoer en milieu om de doorstroming van het verkeer en de leefbaarheid optimaal te houden en om te blijven voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van geluid, fijn stof en stikstofoxiden.”

TWEE SCENARIO'S Het laatst vastgestelde verkeersmodel had als basisjaar 2014, midden in de economische crisis. Nu is er weer een grotere groei van het autoverkeer, ook in en rond Veenendaal. Het verkeersmodel kent twee scenario's. Veenendaal maakt gebruik van het scenario 'laag' van het CPB en hierbij wordt uitgegaan van een kleine groei van de bevolking en het autoverkeer. Recente berekeningen lieten zien dat Veenendaal in 2040 ongeveer 72.000 inwoners kan hebben tegen ruim 65.000 inwoners nu.

NIHIL ,,We meten jaarlijks op een aantal strategische locaties de omvang van het autoverkeer, bijvoorbeeld op alle spoorwegovergangen. Er is slechts een beperkt aantal spoorwegovergangen dat gebruikt kan worden om van het ene deel in het andere deel van Veenendaal te komen. Op basis van deze tellingen is vastgesteld dat de groei van het aantal motorvoertuigen nagenoeg nihil is. Het gekozen 'lage scenario' sluit aan bij deze constatering.” De aannames in de in de afgelopen jaren gebruikte verkeersmodellen blijken volgens het college te kloppen en ,,dat geeft vertrouwen in de input van de modellen.”