• 112Heuvelrug.nl

Kleine ergernissen aangepakt voor groter gevoel van veiligheid

VEENENDAAL Cijfermatig gaat het in Nederland en ook in Veenendaal de goede kant op wat het aantal misdrijven betreft. Ten opzichte van 2014 is het aantal misdrijven in Veenendaal vorig jaar met vijf procent gedaald. Toch loopt het veiligheidsgevoel van de Veenendalers niet parallel met de cijfers. Veel bewoners geven aan zich op bepaalde momenten, in sommige situaties, niet veilig te voelen.

Gerard van Wijk

Dat heeft volgens burgemeester Wouter Kolff mede te maken met kleine ergernissen van bewoners, waardoor dat onveilige gevoel wordt aangewakkerd. Daarom wordt er in het 'uitvoeringsprogramma veilig Veenendaal 2016' ingezet op het zoveel mogelijk voorkomen en beperken van die kleine ergernissen: te hard rijden, donkere plekken, parkeren, afval, overhangend groen, vernielingen, geluidsoverlast en hondenpoep waarvoor een stappenplan wordt opgezet.

PRIORITEITEN Het uitvoeringsprogramma voor het lopende jaar is onderdeel van het vorig jaar door de raad vastgestelde integraal veiligheidsplan 2015-2018. Daarin is een viertal prioriteiten aangegeven: veilig wonen, veilig ondernemen, jeugd en veiligheid en een veilige leefomgeving. Voor dit jaar zijn er een aantal prioriteiten vastgesteld. Een daarvan is dus de inzet op kleine ergernissen, waarbij het uitgangspunt is dat de openbare ruimte schoon, heel en veilig moet zijn. Bij de aanpak past het snel oplossen van onveilige situaties in de wijk. Bijvoorbeeld het tijdig repareren van kapotte lantaarns en bushokjes.

MELDEN Hoog op de agenda staat ook het vergroten van de meldingsbereidheid van huiselijk geweld. Verder waren er vorig jaar meer woninginbraken, 256 in totaal ofwel elf procent meer dan in het voorafgaande jaar. Ambitie is dat dit jaar terug te brengen tot minder dan 200. Geprobeerd wordt meer zicht te krijgen op illegale bewoning.

Ondernemers worden meer bewust gemaakt van de eigen invloed op de veiligheidssituatie en door betere samenwerking zelf effectiever te opereren. Er is een Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), maar dat bestaat op het Bruïneplein nagenoeg niet meer. Door toevoeging van de Patrimoniumlaan wordt geprobeerd het nieuw leven in te blazen. ,,Als dit lukt zijn we de eerste gemeente in Nederland waar voor alle winkelgebieden en bedrijventerreinen een KVO is."

Met name is er dit jaar ook aandacht voor zakkenrollerij en winkeldiefstal. Prioriteit wordt tevens gegeven aan het vroegtijdig signaleren en oppakken van jongerenoverlast. De buitengewoon opsporings ambtenaren (Boa's) gaan planmatig werken. 

LOKFIETS Vorig jaar is het aantal fietsendiefstallen flink gestegen, met 35 procent tot 550. Dat wordt aangepakt, onder andere met de aanschaf van een zogeheten lokfiets. Maar de balans is in het algemeen dat er minder onveiligheid is. Het aantal vernielingen daalde bijvoorbeeld met 17 procent, het zakkenrollen met 43 procent en de autokraak met 22 procent. Nu het gevoel van onveiligheid nog.