• Te kappen bomen aan het Ruisseveen worden bekeken.

    Aart Aalbers
  • Te kappen bomen aan het Ruisseveen worden bekeken.

    Aart Aalbers

Kapplan Ruisseveen van de baan

VEENENDAAL Het huidige plan om in de kern van het Ruisseveen 96 bomen te kappen is van de baan. Wethouder Engbert Stroobosscher: ,,De kring van belanghebbenden is in 2016 te klein getrokken. Er komt nu een schouw en een informatiebijeenkomst voor de gehele wijk." Er zal wel gekapt worden maar mede door voortschrijdend inzicht en genezing van vele kastanjebomen wordt het aantal naar beneden bijgesteld. De wethouder geeft tevens aan dat ,,in geheel Veenendaal 684 ernstig zieke essen (van in totaal 3.300) gekapt moeten worden."

Aart Aalbers

Voor de gemeente is het kappen van bomen een lastig dossier. Kappen voor veiligheid is uit te leggen, maar het kappen van enkele bomen in een straat waar de ene buurman de boom wil behouden om zijn schaduw en de andere buurman de boom wil omzagen omdat hij het zonnetje in huis mist, dat is moeilijker. Ook speelt mee dat bewoners klagen over het feit dat hun zonnepanelen niet meer optimaal functioneren door het gestaag groeien van de bomen. Overhangende takken en het vele vallende blad of bloesem is weer bij anderen een doorn in het oog.

Er zijn ook wijkbewoners die oog hebben voor het milieu. Zij denken aan de opvang van fijnstof en de zuurstofproductie en willen het liefst elke boom behouden. Als de gemeente dan met een plan komt om 96 bomen te kappen en de bomen vervolgens een stip krijgen waardoor het inzichtelijk wordt, dan komt er van alles los.

LEEFMILIEU Vorige week wandelden wethouder Engbert Stroobosscher, groenbeheerder Bert Messing, beleidsmedewerker Simon Plantinga en groendeskundige Wim van Heteren over het Ruisseveen. Van Heteren, die op verzoek van bewoners naar het kapplan heeft gekeken, liet overduidelijk merken dat hij het niet eens is met de kap van 96 bomen. ,,Ik vraag me als oud-raadslid af" zo liet hij vooraf weten ,,Is het door de gemeenteraad vastgestelde beleid ondergeschikt aan de wens van de individuele burger of is de wens van de individuele burger ondergeschikt aan het vastgesteld beleid door de gemeenteraad?"

Tijdens de wandeling rekende hij voor: ,,Op jaarbasis compenseren deze te kappen bomen het negatieve effect van 960.000 autokilometers. Ze nemen jaarlijks 1.500 kilo aan koolstofdioxide op. Oftewel ze zorgen voor een schone lucht en dat komt alles wat leeft ten goede. "

VERZOEK BEWONERS Plantinga en Messing geven aan dat een twintigtal bomen op de kap lijst is terecht gekomen op verzoek van bewoners. Messing: ,,Enkele bewoners hebben bijvoorbeeld aangegeven graag meer water te zien bij de vijver. Zij zien het liefst dat daarom enkele knotwilgen verdwijnen." Het gezelschap wandelt langs nieuwe woningen waar gezonde oude bomen staan met een stip erop. Kappen dus. Het blijkt op verzoek van de bewoners gebeurd te zijn. Er ontstaat een discussie of je bomen moet kappen bij bewoners die een huis hebben laten bouwen in nabijheid van bomen. Er werd door wijkbewoners voorgesteld om een aantal bomen om en om te kappen.

Van Heteren is hier geen voorstander van: ,,De vraag is of de bomen die blijven, bestand zijn tegen zonnebrand en de windbelasting aankunnen. Zo niet dan verdwijnen ze ook. Als ze het wel aankunnen zullen ze flink gaan groeien en hebben de bewoners enkele jaren later hetzelfde probleem." Verder geeft Van Heteren aan dat ,,Door her en der een boom te verwijderen kun je de luchtstromen niet meer sturen waardoor het effect van 10% minder energiegebruik verloren gaat van wonen in de luwte van groen. Vandaar dat ik persoonlijk kies voor het maatschappelijk belang en niet voor het individueel belang."

TEMPERATUURSTIJGING Al wandelend over het Ruisseveen valt het temperatuurverschil op onder de kastanjebomen. Het is daar aanmerkelijk koeler. Van Heteren springt er direct op in ,,Bij kap van bomen moet je rekening houden dat de temperatuur op een weg zomaar twaalf graden kan stijgen."

Plantinga weet te melden dat een aantal kastanjebomen zich van de kastanjeziekte beginnen te herstellen. ,,Vorig jaar stonden deze er veel minder gezond voor dan nu. Door het herstel hoeven we slechts drie in plaats van veertien kastanjebomen te kappen." Stroobosscher vult aan: ,,Ik ga ook voorstellen om ter compensatie van te kappen bomen langs het Ruisseveen extra bomen te planten. Hierdoor is het voor de bewoners aangenamer wandelen bij zon en bij regen. Ook ontstaat dan een prachtige allee."

ESSENZIEKTE Dat er gekapt moet gaan worden is duidelijk. Een aantal bomen vertoont zichtbaar gebreken. Ook staan er in Veenendaal, veelal op industrieterreinen, essen die behept zijn met de essenziekte waardoor takken afsterven en naar beneden vallen. Hier speelt veiligheid een rol. Plantinga: ,,Een zieke boom in een speeltuintje moet gewoonweg gekapt voor de veiligheid van de kinderen."

Ook Van Heteren is duidelijk ,,Zieke bomen moet je kappen maar wel vervangen." In een pal naast het doelgebied gelegen laantje, tussen Roodmus en Wagnerpad staan ruim dertig essen welke nog geen stip hebben. Ook deze zullen gekapt moeten worden. Van Heteren stelt voor om zo'n laan compleet te kappen en pas twee of drie jaar later de op de kaplijst staande aangrenzende bomen te kappen. ,,Gefaseerd kappen. Dan heb je minder kans op omwaaien, zonnebrand en verlies van energie."

BEUKEN We komen aan bij een laantje met eiken die op twee na allemaal op het kapplan staan. Dit om een aantal beuken de ruimte te geven. Messing: ,,Die beuken kunnen honderden jaren oud worden en staan nu verscholen achter de rij eiken. De kruinen gaan in elkaar groeien en dan wordt het geen mooie beeldbepalende boom." Meerder opties passeren de revue.

MINDER KAPPEN De gemeente heeft ondertussen het oude kapplan ingetrokken en advies ingewonnen bij een deskundig bureau. Mede door het herstellen van de zieke kastanjes is nu het aantal te kappen bomen drastisch omlaag gebracht. De huidige stippen verwijzen nog wel naar het oude kapplan. Stroobosscher gaat tijdens een schouw samen met zijn ambtenaren langs deze bomen om aan de bewoners van Veenendaal-West uit te leggen waarom de bomen destijds zijn aangemerkt om te kappen en wat de dilemma's zijn die er spelen.

Stroobosscher: ,, We gaan luisteren naar alle bewoners uit het gebied tussen Rondweg-West/Spoorlijn/Slaperdijk en Munnikenweg. Dit omdat we hier niet alleen met direct aanwonenden te maken hebben maar het Ruisseveen heeft ook een parkfunctie voor de gehele wijk."

INFORMATIEAVOND Op 21 juni zal om 19.00 uur in de wijk een informatieavond worden gehouden. De bewoners krijgen hiervoor een uitnodiging met locatie en tijden.