• ANP Xtra

'Kantorenstop bedreigt ICT-campus'

VEENENDAAL De provincie Utrecht wil de leegstand van kantoren aanpakken. Daarvoor zijn plannen gemaakt. Veenendaal hoort, relatief gezien, tot de top van gemeenten met de meeste kantorenleegstand. Maar het plan van de provincie voor een kantorenstop op bedrijventerreinen De Batterijen en Faktorij/De Vendel gaat de gemeente te ver.

Gerard van Wijk

Daarom heeft de gemeente een inspraakreactie naar Utrecht gezonden. ,,Het plan van de provincie is teveel gericht op beperkingen, dat het de ruimtelijke kwaliteit van deze gebieden ernstig schaadt, dat de ontwikkeling van de ICT-campus hiermee wordt beperkt en dat er ongewenste verschillen met andere FoodValley-gemeenten ontstaan", aldus het college.

BELANGRIJKE TAAK Binnen FoodValley heeft Veenendaal een belangrijke taak op het gebied van ICT. Dat zou op den duur moeten uitgroeien tot, als het meezit, een fysieke ICT-campus op De Batterijen, ten noorden van de A12. Daar hebben zich nu al veel ICT'ers en ICT-bedrijven gevestigd. Die ontwikkeling en ambitie wordt volgens het college van Veenendaal behoorlijk de das om gedaan wanneer onverkort wordt volgehouden aan een kantorenstop.

,,Het voorstel om de plancapaciteit voor nieuwe kantoren te verminderen staat haaks op de ambitie om tot een ICT-campus te komen. Het maakt deze ambitie zelfs onmogelijk op deze meest voor de hand liggende locatie. Daarnaast is het in de ICT-branche niet altijd duidelijk waar de knip ligt tussen een kantoor en een bedrijfsruimte. Ook hiervoor geldt dat het terugdringen van de plancapaciteit voor kantoren het voor ICT-bedrijven onmogelijk maakt om zich in Veenendaal te gaan vestigen", aldus het college.

BEHOEFTE Op De Batterijen zijn nu vier grote ICT-bedrijven gevestigd met in totaal ruim 600 arbeidsplaatsen. ,,Hieruit kan worden afgeleid dat er behoefte is aan locaties als De Batterijen voor grote ICT-bedrijven. Met het schrappen van de kantoorfunctie is het risico aanwezig dat de bestaande grote ICT-bedrijven vertrekken omdat toekomstige uitbreidingsmogelijkheden worden beperkt."

Verder wordt erop gewezen dat op De Batterijen het Van der Valk hotel met congresruimtes is gevestigd. ,,Juist vanwege de aanwezigheid van grote ICT-bedrijven en de verdere ontwikkelingen in deze sector is voor deze locatie gekozen." 

Het college wijst op het verschil in aanpak tussen de provincie Utrecht en de provincie Gelderland. Ook Gelderland hanteert het uitgangspunt dat de plancapaciteit van kantoren moet worden teruggebracht, maar laat de wijze waarop dat gebeurt over aan de gemeenten. ,,Aangezien Veenendaal tegen de provinciegrens met Gelderland aanligt, leidt dit tot ongewenste verschillen in de regio FoodValley."

AANTREKKINGSKRACHT Het inpassingsplan van de provincie Utrecht voorziet in het verminderen van het kantorenoppervlak van 7.000 naar bijna 3.500 vierkante meter. Na de inwerkingtreding van het plan zou op De Batterijen nog 850 vierkante meter resteren voor nog te vergunnen kantoren. ,,De voorgestelde beperking zal de waarde en aantrekkingskracht van het kantorenpark De Batterijen sterk verminderen."